TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория

Анотация:

Курсът има за цел да позволи на студентите да развият своята креативност, като създадат идеен или реален проект за иновационен продук или сулуга. Насърчават се предимно проекти свързани с ICT, като е възможно и създаването на свързани с тези технологии продукти, като нов вид електронна услуга, електронни магазини, електронни системи за подпомагане работата на други специалисти или предназначени за потребители извън сферата на компютърните и комуникационни технологии, като: интелигентни транспортни системи, електронна медицина, електронни и роботизирани системи за подпомагане на възрастни хора и хора в неравностойно положение, системи свързани с мониторинга на околната среда, маркетингови модели ползващки ресурсите на електронната технология, проекти свързани с подобряване на използваемостта и достъпността на определени други услуги или технологии, основно проекти свързани с ползване на електронната технология целящи подобряване качеството на живот, повишаване качеството на услугите и спестяване на време и намаляващи разходите за определен тип дейност в произволен потребителски сегмент свързан с производство или услуги и др.

Студентите се научават да изготвят проекта документация, да съгласуват промените и началните условия с членовете на екипа, да изготвят презентации, рекламни видео филми, прототипи, да организират производство на електронни изделия, да организират производство на електронни услуги и софтуер, да презентират и визуализират резултати свързани, както с изпълнението на проекта, така и с качествата на самият продукт или услуга пред заинтересовани лица (на български и един чужд език).

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р
гл. ас. Николай Милованов  д-р
гл. ас. Йоана Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Какви уеб базирани инструменти могат да бъдат използвани за организация на проектните задачи и екипа.

• Да агрегират идеи и да избират алтернативи при конкретно решение за избор на основна технология, области на атакуваните проблеми и др. особености свързани с бъдещият продукт или услуга.

• Да водят проектна документация съобразно спецификата на проекта и работния екип, да изготвят кратки рапорти и приблизителни реални или идейни финансови справки.

• Да определят критерии на които да отговаря предполагаем под изпълнител или доставчик на услуга.

• Да изготвят проектна документация и представяния на поне два езика.

2) могат:

• Могат да създават идейни и реални проекти за създаване на иновативен продукт или услуга свързан и основаващ се на съвременните електронни технологии.

• Могат да формират екип в мултикултурна обстановка, да менажират промените, да агрегират идеи и да контролират процесът на работа.

• Могат да описват и структорират тялото на проекта, да подбират стратегия за правилното му осъществяване, и да планират правилно създаването на прототип или образец на услугата или продукта.

• Могат да представят резултатите от проекта, като защитават негови качества и могат да изтъкват преимуществата на разработваната от тях технология.
Предварителни изисквания:
Основи на цифровите телекомуникационни мрежи и системи, основи на съвременния софтуер, препоръчителни са познания по програмиране, администриране, мениджмънт, чужд език, работа с уеб базирани средства за управление на проекти и управление на цифрово съдържание, работа с текстообработващи и графични програми, да работят с уеб базирани инструменти за създаване и менажиране на файлове, работни сайтове и организация на екипи, срещи и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Технологична ориентация - избор на тютори, формиране на екипи.
 2. Организационно съвършенство на екипа, избор на идеен проект, избор на проектна документация, избор на убе базиран инструмент за работа по проекта, оформяне на идейни финансови отчети и времеви контроли за изпълнение на проекта, изготвяне на презентация с основните цели, задачи, области на приложение, състав и отговорности на членовете на екипа и времеви график за изпълнение на задачите, изготвяне на обзорна литературна или уеб справка.
 3. Отделните екипи докладват на общ семинар за своите идейни проекти, дискутират с отаналите колеги областите на приложение, проблеми, събират идеи и обменят ноухау помежду си.
 4. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 5. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 6. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 7. Контролен семинар на който студентите предтавят докъде са достигнали с работата по проектите
 8. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 9. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 10. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 11. Контролен семинар на който студентите предтавят докъде са достигнали с работата по проектите
 12. Работа свързана с визуализация на крайния продукт в интернет, заснемане на видео, създаване на дискусионни групи, популяризация в социалните мрежи
 13. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 14. Работа по проекта/Посещение на обекти, фирми компании/Работа в лаборатория
 15. Провеждане на финален работен семинар, демонстрации на завършени или идейни прототипи, симулации, реални образци и резултати от внедряване, представяне на референции от бизнеса, защита на постерна и видео сесия и демонстрация.

Литература по темите:

Обзорната литературна справка ес изготвя в процесът на организация на отделните екипи.