TCMM279 Практика: Предприемачество в електронните медии

Анотация:

Благодарение на инспирациите от този проект, както и след анализ на състоянието на пазара на труда и развитието на електронните медии в ерата на цифровизацията с новия курс “Предприемачество в електронните медии” запълваме огромен дефицит.

А той е създаването на млади, енергични и предприемчиви, условно наречени, стартери на бизнеса или предприемачи в тази област.

В този курс ще се спрем на финансовите потоци в държавата и частния бизнес.

Ще разгледаме възможностите за кумулиране на капитал от възможните легални източници.

Ще направим сравнение с примери от европейски държави и САЩ.

Ще се спрем на разумната оценка на риска, ситуацията на рекламния пазар и източниците на приходи.

Ще направим анализ на съществуващия пазар и възможностите за приходи от малкия и среден бизнес.

Ще се запознаем с основите на мениджмънта в електронните медии.

• Както и останалите курсове по електронни медии и с този освен да ви дадем възможност с тези знания да си намирате работа, искаме и да си създавате работа. Със знанията от този кус ще научите под каква форма можете да привличате инвестиции, да намирате финансови кредити и в крайна сметка да създадете и управлявате малка телевизия или FM радио.

• КЛЮЧОВИ ДУМИ

• Предприемачество

• Управление на електронни медии

• Управление на промяната

• Програмиране

• Бизнеспланиране

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: как да привличат инвестиции за стартиране на частен бизнес в областта на електронните медии и как да продуцират собствена продукция.

• 2/ да управляват и планират частни радио и телевизия

• 3/ да създават работни места и да управляват колектив.

2) могат:

• да работят в управленски екип на малка телевизия или FM радио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по телекомуникации, икономика, право или електронни медии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в радиото – програмно развитие, пазарни подходи Въведение в телевизията-програмно развитие развитие,пазарни подходи Предприемачеството в електронните медии Законова рамка Нишови радиостанции Нишови Телевизии Програмиране на радио Програмиране на телевизия Управленска структура на електронна медия Управление на радиостанция Управление – нива и управленски функции в телевизия SWOT анализ Бизнеспланиране на електронни медии Технологическо оборудване на телевизия Технологическо оборудване на радио

Литература по темите:

• Pringle, Peter K.; Starr, Michael F. McCavitt, William E. – Focal Press – Oxford –„Electronic media management”

• Драганов Иво “Особености на телевизионния мениджмънт”

• Драганов Иво “Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст”

Средства за оценяване:

писмени задачи и устен изпит