TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания

Анотация:

• Основна цел на курса е да запознае студентите с основните понятия, свързани със стратегическото управление на организациите, методите за стратегически анализ, както и подходи за разработване на стратегия и контрол на изпълнението й в организацията на знания.

• Студентите ще получат познания за определятнето на мисията, визията и целита на организацията, както и за извършването на анализ на външната и вътрешната й среда. Особено внимание ще бъде отделено на балансирана система от показатели като подход за разработване на стратегия и контрол на изпълнението й, както и на особеностите на организацията на знания и избора й на конкурентна стратегия.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същност на стратегия и методи за разработване

• Определятне мисията, визията и целита на организацията

• Методи за анализ на външната и вътрешната среда на организацията

• Средства за контрол на изпълнениета на стратегията

2) могат:

• да разработват стратегия и управляват внедряването й

• да прилагат различни методи за стратегически анализ

• да проучват конкурентната среда

• да определят стратегически цели, дейности и показатели за ефективност

• да прилагат балансираната система от показатели

• да ръководят дейности в организации на знания


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Въведение в стратегическото управление 2 Основни понятия в стратегическото управление 3 Методи за анализ на външната среда 4 Методи за анализ на вътрешната среда 5 Форсайт методология 6 Подходи за стратегическо моделиране 7 Същност на балансираната система от показатели (BSC). Приложение. 8 Перспективи на BSC 9 Контрол и наблюдения на стратегията 10 Приложание на стратегическото управление 11 Стратегическо управление в организацията на знания

Литература по темите:

• Курди Д., Бизнес стратегия, Класика и стил, София, 2005

• Каплан Р., Д.Нортън, Стратегически карти, Класика и стил, София,2006

• Доралийски А., Стратегически мениджмънт, Нов български университет, София, 2008

• Кастелс, М., Информационната епоха: общество, икономика и култура, том 1, Възходът на мрежовото общество,Лик, София, 2004

• Bensoussan, B. , C. S. Fleisher, The Financial Time Guide to Analysis for Managers, Pearson Education Ltd., Essex, UK,2009

• Hill, Ch.W.L., G.R.Johnes, Strategic management An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, New York, 2001

• Гурова, Е., А.Антонова, Р.Николов (ред.), Управление на знания, Булвест 2000, София, 2012