TCMM367 Телекомуникационния пазар в България

Анотация:

• Курсът запознава студентите с особеностите на електронния съобщителен пазар в Република България;

• Курсът цели да даде познания за видовете електронни съобщителни услуги, различните пазарни сегменти, както и тенденциите в предлагането на услуги на българския електронен съобщителен пазар.

• Студентите да придобият умения за извършване на самостоятелни проучвания и анализи на различните пазарни сегменти;

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
гл. ас. Алена Добрева-Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1.знаят:

Характерните особености на електронните съобщителни услуги;

Структурата и обема на електронния съобщителен пазар в България;

Критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара и предвидените регулаторни механизми, които могат да бъдат наложени на тези предприятия;

2) могат:

• Да извършват анализи на развитието на пазара;

• Да работят самостоятелно с данни и да правят съответните изводи въз основа на тях;

• Да използват придобитите знания и умения в практическата си дейност.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ролята на телекомуникациите за икономическото и социално развитие. Особености на услугите в телекомуникациите.
 2. Развитие на телекомуникационния пазар в Република България
 3. Обем и структура на пазара на електронни съобщения. Пакетни услуги.
 4. Пазар на фиксирани и мобилни гласови телефонни услуги
 5. Пазар на предоставяне на услугата „Линии под наем”;
 6. Пазар на пренос на данни и достъп до Интернет
 7. Радиослужби, клетъчни мрежи, номерационен план;
 8. Универсална услуга в електронните съобщения
 9. Представяне на проекти и писмени задачи;
 10. Предприятия със значително въздействие на електронния съобщителен пазар;
 11. Критерии за определяна на предприятие със значително въздействие върху пазара
 12. Методика за определяне на предприятие със значително въздействие върху пазара;
 13. Съвместно значително въздействие върху пазара
 14. Регулаторни механизми, насочени към предприятията със значително въздействие на пазара
 15. Представяне на проекти и писмени задачи;

Литература по темите:

• Лекции и презентационни материали;

• Годишни доклади на Комисията за регулиране на съобщенията

Средства за оценяване: