TCMM365 Пари, банки и капиталови пазари

Анотация:

Разглеждат се основните компоненти на парично-банковата система, основни аспекти на взаимодействието й с икономиката като мега система. Изясняват се целите, вариантите и взаимовръзките между фискалната, монетарната, валутната и външнотърговската политика. Целта е разширяване на теоритичните и практическите знания за пазарната икономика и макроикономическата политика.В курса „Пари, банки, капиталови пазари“ също така се получават базови познания за теорията на парите, а също се разглеждат и основните компоненти на парично-банковата система, както и основните аспекти на взаимодействието ѝ с икономиката като цяло в т.ч. публичния сектор и корпоративнивния сектор. В него се изясняват какви са взаимовръзките между фискалната, монетарната, валутната и външнотърговската политика с оглед разширяване на теоритичните и практическите знания на студентите за пазарната икономика, макроикономическата политика и в частност на банковата система и на финансовите пазари. Този курс развива уменията за интерпретация на бизнес информация и прилагането на финансовата теория в областта на финансирането на инвестициите по дългов способ и оборотното финансиране на корпоративните структури от банките и от капиталовия пазар.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:знаят: ролята на парично-банковата система в икономическия живот. Също така следва да:знаят:

1) Какво е корпоративен риск, как се измерва възвръщаемостта на вложените парични ресурси, хипотезата за ефективен пазар и за конкурентни пазари

2) Основи на теорията за парите

3) Ролята на ценралната банка и на търговските банки за икномиката ни

4) Как финансовите пазари могат да подпомогнат развитието на фирмите

2) могат: Да обясняват действието на парично-банковата система и да прогнозират най-важните последици от начините й на функциониране.

Също така те следва да могат да изчисляват основните показатели за инвестиционна привлекателност на финансов актив

• Да могат да подадат необходимите данни на консултанта за съставянето на прогнозен паричен поток и на бизнес пан за кандидатстване пред банка за кредит

• Да могат да подадат необходимите данни на консултанта за съставянето на проспект за емитиране на корпоративни ценни книжа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания по основи на икономическата теория, умения да отсяват съществените факти от икономическия живот и да имат желание да ги осмислят.

Те следва да познават и:

- Счетоводство на предприятието

• - Корпоративни финанси или Финанси на предприятието

. - Общ илли въвеждащ курс по икономика

- Макроикономика и Микроикономика или Политическа икономияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 Въведение в Теорията за парите. Произход, същност и история на възникването на металните пари (монетите) и на книжните пари. Електронни пари
 2. История на парите по българските земи до Освобождението на България от турско робство. Монетосеченето при: траките, древногръцките полиси по Черноморието, Римската империя, Втората българска държава и Османската империя
 3. Паричното обращение в Княжество България, Царство България и в Народна република България
 4. Паричното обращение в Република България след 1989 г. и след 1997 г. в условията на валутен борд. Проявления на количествената теория за парите при условията на паричен съвет у нас.
 5. Централно банкиране. Ролята на БНБ за развитието и укрепването на банковата ни система. Управление „Емисионно“ в условията на валутен борд.
 6. БНБ като регулатор на банковата ни система - банков надзор
 7. Видове банки. Устройство на съвременната банкова система в Република България и класификация на банките. Лично банкиране
 8. Корпоративно банкиране. Принципи при съставянето на бизнес план за кандидатстване за банков кредит
 9. Основна характеристика на капиталовите пазари. Разлика между акции и облигации. Проспект за емитиране на акции
 10. Ролята на Комисията за финансов надзор като регулатор на капиталовия пазар в Република България
 11. Борсови индекси. Обща характеристика на най-големите фондови борси в света
 12. Българска фондова борса
 13. Еврото. България в преддверието на еврозоната
 14. Теории за парите
 15. Теории за кредита……………..………………………………………

Литература по темите:

1.Аврамов, Й., Финансов инженеринг в телекомуникациите, С., 2021, Издателство на НБУ

2.Аврамов, Й.; Попов, Д., Пари Кредит Борси, Нова звезда, София, 2001

3.Аврамов, Й, България в преддверието на еврозоната, С., 2020, Фондация ФРИДРИХ ЕБЕРТ, Бюро България

4. Аврамов, Й.; Попов, Д., Теория и история на парите и кредита, СИЕЛА,София, 2003

5.Аврамов, Й, - Силата на парите, София, 2006, СИЕЛА

6. Аврамов, Й. – Корпоративни финанси (Финанси на малката и средната фирма), СИЕЛА, София, 2008

7.Димитрова, Р. и колектив, Въведение във финансите, С.,2019, Издателство на НБУ

8.Данева, И., Капиталово осигуряване и адекватни устойчиви пенсии, С., 2016, СТИЛУЕТ

9.Мишкин,Фр. Теория на парите, банковото дело и финансовите пазари. Отворено общество. С. 2000

10. Huizinga, S., Break through banking, Kompas, 2017, www.binq.com,

ISBN 978 94 9210 707 7

11.Младенов, М. Пари, банки и кредит. Принсепс. С. 2007

12.Неновски, Н. Свободните пари. Въпроси на икономическата теория. АИ “Марин Дринов”, С. 2001

13.Тачков, Б. Пари на борсата. УИ “Св. Климент Охридски”. С. 1998

14.Орешарски, П. Финансови анализи и управление на инвестициите.Люрен. С.1998

15.Банък, Г., Мансър, У. Световен речник по финанси. Делфин прес. Бургас.2001

Полезни сайтове

БНБ - www.bnb.bg

Национален статистически институт - www.nsi.bg

Институт по пазарна икономика - www.ime-bg.org

Европейски статистически институт - www.eurostat.org

Българска фондова борса – www.bse-sofia.bg

Европейската централна банка и Българската народна банка /съпоставки на функциите и инструментариума; взаимодействия между паричните политики/

Кредитната експанзия в България

Съпоставка на режима на валутния съвет с традиционната парична политика на централната банка

Неновски, Н. Свободните пари. Въпроси на икономическата теория. АИ “Марин Дринов”, С. 2001

Лавин, А., Полен, Ж.П. Теории на парите. Кама. С. 2004

Орешарски, П. Финансови анализи и управление на инвестициите.Люрен. С.1998

Коландър, Д. Основи на икономиката. Макроикономика. Том І. УИ “Св. Кл. Охридски”. С. 1999.

Статев, Ст., Илиев, П. Макроикономикс. НБУ.С. 2007

Бар,Р. Тьолок,Ф. Политическа икономия. Том ІІ/. Кама.С. 2003

Полезни сайтове

Икономически портал - www.econ.bg

Национален статистически институт - www.nsi.bg

Институт по пазарна икономика - www.ime-bg.org

Европейски статистически институт - www.eurostat.org

Българска фондова борса – www.bse-sofia.bg

Кредитната експанзия в България

Съпоставка на режима на валутния съвет с традиционната парична политика на централната банка

Перспективите за въвеждане на глобална валута

Еврото и Европейският съюз

Преходът от фиксиран курс на лева към заменянето му с еврото

Особености българския капиталов пазар