PHIM032 Дезинформация и политическа публичност

Анотация:

Курсът представя накратко историята на възникването и структурните условия на модерната публичност, както и различни техники и методи за влияние върху нея или директно за дезинтеграция на публичността - пропаганда, подлъгваща информация (misinformation), дезинформация.

- на студентите биват представени методологията и резултатите от колективните изследвания на популистката пропаганда в България, РС Македония и др., ръководени от титуляра на курса

- студентите провеждат учебно изследване на българските медии, чиито фокус и обхват се определят специално за съответния семестър.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- умеят да различават и анализират форми на пропаганда и дезинформация в медиите;


Предварителни изисквания:
- няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Курсът е прагматично ориентиран - учи студентите да откриват, демаскират и анализират пропаганда и дезинфорнация в медиите. Те биват преведени през вече реализирани изследвания - на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания - София, но и на други изследователски центрове. Възлагат им се също задачи за самостоятелни медийни изследвания.

Литература по темите:

Емпирични изследвания и специални томове на сп. Критика и хуманизъм на: https://hssfoundation.org/

Средства за оценяване:

- анализ на медии;

- дискусия