PHIM087 Семинар: Дискурсивен анализ на юридически и медицински документи

Анотация:

Целта на тази извънаудиторна учебна форма е студентите самостоятелно да анализират дискурсивната логика на институционални документи от българската юридическа и медицинска практика. Въз основа на проведения дискурсивен анализ те ще трябва да разработят и представят курсов проект за бъдеща научна публикация. Най-напред те ще бъдат запознати с вътрешната логика и формалната организация на един научен текст, предназначен за публикация. След това ще им бъде възложена индивидуална задача за формулирането на социологически проблем, неговото съдържателно разработване и емпирично верифициране. И накрая, ще трябва да представят за публично обсъждане своите аналитични резултати под формата на проект за научна публикация.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите ще знаят проблемната насоченост, съдържателната и формалната организация на един съвременен социологически текст. Те ще познават принципите и критериите, чрез които публично се представят резултатите от емпирични изследвания. Те ще знаят как индивидуално и компетентно да разработят курсов проект за научна публикация.

2) могат:

• Студентите ще могат да самостоятелно да проведат дискурсивен анализ на документи от дейността на българските юридически и медицински институции. Те ще разполагат с набор от емпирични инструменти за диагностицирането на даден социален проблем и неговото социологическо анализиране. И ще могат да представят и защитят своя курсов проект пред колеги и преподаватели.


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен по хуманитарна специалност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Социален и социологически проблем
 2. Социологическото изследване
 3. Социологическата хипотеза
 4. Социологическото доказателство
 5. Емпирични индикатори
 6. Що е качествено изследване?
 7. Видове качествени методи
 8. Що е дискурс анализ?
 9. Език и дискурс
 10. Порядъкът на дискурса
 11. Единствата на дискурса
 12. Що е дискурсивно събитие?
 13. Археологическото описание
 14. Изказът и архивът
 15. Архивни изследвания

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и хуманизъм, София.

Антаки, Ч., М. Билиг, Д. Едуардс, Дж. Потър. 2008. Дискурс анализът означава извършване на анализ: критика на шест аналитични слабости. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

Бурдийо, П. 1993. Казани неща. СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Бурдийо, П. 1997. Практическият разум. Критика и хуманизъм, София.

Бъргър, П., Т. Лукман 1996. Социалното конструиране на реалността. Критика и хуманизъм, София.

Ван Дайк, Т. 2008. Дискурс анализът като идеологически анализ. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Гарфинкъл, Х. 2005. Изследвания по етнометодология. Критика и хуманизъм, София.

Гидънс, А. 2003. Социология. Прозорец, София.

Деянова, Л. (съст.) 2004. Социологията като шанс. Изток-Запад, София.

Дъглас, М. 2001. Как мислят институциите. Фама, София.

Дюркейм, Е. 1994. Избрано. Критика и хуманизъм, София.

Елиас, Н. 1999. Що е социология? Наука и изкуство, София.

Зимел, Г. 2002. Социология. Пик, Велико Търново.

Иновативна социология. 2007. СУ „Кл. Охридски”. София.

Кангилем, Ж. 1994. Нормално и патологично. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София.

Коев, К. 1985. “Приложението на метода: етнометодологическата перспектива към социалния свят”, В: Социологически проблеми кн. 2.

Коев, К. 1991. Метаморфозите на чужденеца. Наука и изкуство, София.

Лаш, С. 2004. Критика на информацията. Обсидиан, София.

Мендрас, А. 2002. Елементи на социологията. Прозорец, София.

Морган, Д. Л. 2008. Изследване чрез фокус групи: общ преглед. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Нойл - Нойман, Е. 2001. Спиралата на мълчанието. Люрен, София.

Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически отношения. ЛИК, София.

Силвърман, Д. 2008. Валидност и надеждност. В: Найденова, В., М. Джамджиева, В. Стаевска (съст.). Качествени методи в социалните науки. УИ „Св. Кл. Охридски”, София.

Стюарт, Д., П. Шамдасани. 2001. Фокус-групи. Теория и практика. София.

Файерабенд, П. 1996. Срещу метода. Наука и изкуство, София.

Фотев, Г. (съст.) 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 1996. Археология на знанието. Наука и изкуство, София.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Хабермас Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. Наука и изкуство, София.

Шютц, А. 1999. Чужденецът. ЛИК, София.