PHIM018 Дебати върху справедливостта и правата

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните понятия, залегнали в разбирането за обществената справедливост и човешките права, и със съвременните дебати върху справедливостта и правата. По този начин студентите ще бъдат ще бъдат въвлечени в един от най-актуалните проблеми на съвременната политическа философия и ще бъдат подготвени за участие в дискусии върху тези проблеми.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: какви са корените, историческото развитие и съвременното разбиране за справедливост в обществото; какъв е смисълът от теоретичното обосноваване и от практическото въвеждане и защитаване на човешките права.

2) Могат: да участват в съвременните дебати върху темите за справедливостта и човешките права; да осмислят своето правно положение и ролята си като участници в демократичното управление на обществото; да анализират съвременната политическа обстановка с оглед на понятието за обществена справедливост.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Идеята за справедливостта: историческа перспектива
 2. Справедливостта в политическата философия на модерната епоха
 3. Проблемът за справедливостта във философията на Кант
 4. Утилитарното разбиране за справедливост
 5. Справедливостта като безпристрастност
 6. Дистрибутивното разбиране за справедливостта
 7. Преразпределение и признаване
 8. Дискусия: преразпределение или признаване
 9. Границите на справедливостта
 10. Текущ контрол
 11. Справедливост и права в либерално-демократичната държава
 12. Дискусия: Проблемът за правата в либерално-демократичната държава
 13. Човешките права в глобалното общество
 14. „За“ и „против“ режима на човешките права
 15. Заключителна дискусия: Бъдещето на правата

Литература по темите:

Barry, B. 1995. Justice as Impartiality, Clarendon Press, Oxford.

Barry, B. 2001. Culture and Equality, Polity Press.

Йотов, С. 2001. Справедливост и респект, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Кант, И. 1974 Основи на метафизиката на нравите, София.

Кант, И. 1974. Критика на практическия разум, София.

Кант, И. 1993. Към вечния мир, София.

Ланглоа, Л. 2002. “Хабермас, хуманизмът и критическата теория” в: сп. Критика и хуманизъм, кн14.

Лок, Д. 1996. Два трактата за управлението, София.

Макинтайър, А. 1999. След добродетелта, ИК “Критика и хеманизъм”, София.

Медисън 1997. Федералистът, София.

Мийд, Дж. Х. 1997. Разум, Аз & Общество, ЕА, София.

Мил, Д. 1989. Утилитаризъм. В: Антология по етика, т.1, част 2, София.

Молер Окин, С. 1998. Справедливост и пол, в: Алтернативи на несвободата, София.

Монтескьо, Ш. 1984. За духа на законите, София.

Ролс, Д. 1998. Теория на справедливостта, София.

Русо, Ж. 1988. Избрани съчинения, т.1, София.

Селигман, А. 1996. Гражданското общество, София.

Тейлър, Ч. 1999. Безпокойствата на модерността, София.

Фотев, Г. 1992. Гражданското общество, София

Хабермас, Ю. 2004. Бъдещето на човешката природа, изд. “Идея”, София.

Хобс, Т. 1970. Левиатан, София.

Средства за оценяване:

тест - 50%

реферат - 50%