PHIM015 Етнометодологически изследвания и анализ на разговори

Анотация:

Задачата на курса е запознае студентите с ключови идеи в етнометодологията, но не сами по себе си, а в контексти на отношенията между етнометодологията и различни философски и социологически направления с повече или по-малко „праксиологическа” ориентация, като феноменологията на Хусерл, феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц, практическата логика на Витгенщайн и т.н. Във фокуса на интерес е и експлозивната сила, с която етнометодологията разкрива ключови очевидности на т.нар. „формален анализ”. Основен акцент пада върху функциите на всекидневния език за изграждането на "членови методи" и едновременно с това за описание на тяхната работа. Специално място е отделено на анализа на разговори на Х. Сакс и на развитието му в отделна дисциплина.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Кольо Коев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят: Ще познават развитието на етнометодологията и анализа на разговори в отношението им към съвременното и традиционното социологическо знание и към най-новите социологически визии за социалния свят.

2)могат:

Да анализират всекидневни казуси;


Предварителни изисквания:
да са слушали курса "Съвременни социологически школи"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Витгенщайн, Л. Философски изследвания. В: Избрани съчинения. Наука и изкуство, София, 1989.

Гарфинкъл, Х. Изследвания по етнометодология. ИК „Критика и хуманизъм”, София, 2005.

Гарфинкъл, Х., Харви Сакс. „За формалните структури на практическите действия”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Коев, К. Обречени на смисъл. Всекидневността като дискурсивни възможности. Изд. "Обсидиан". София, 2012.

Коев, К. „Описание и несигурност: социологическата релевантност на Хайдегеровото формално указване”. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2008.

Коев, К. „Приложението на метода: етнометодологическата перспектива към социалния свят”. Социологически проблеми, кн. 3, 1985.

Псатас, Дж. „Етнометодологията като феноменологичен подход в социалните науки”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Сакс, Х. „Социологическото описание”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

Сакс, Х. и Е. Шчеглов. „Отваряне на завършеците”. Социологически проблеми, кн. 2, 1993 (Специален брой, посветен на етнометодологията).

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Деянов, Д. „Логика на молекулярните перформативи и нормализация”. Критика и хуманизъм, кн. 17, бр. 1, 2004.

Деянов, Д. Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2001.

Остин, Дж. Как с думи се вършат неща. ИК „Критика и хуманизъм”. София, 1996.

Петков, Т. „От Остин и Бурдийо към логиката на молекулярните перформативи”. Критика и хуманизъм, кн. 7, 2001.

Sacks, H. Lectures 1964-1965. Edited by Gail Jefferson. Kluwer Academic Publishers. Dodrecht/Boston/London, 1982.

Sacks, H. Notes on Methodology. In: Structures of Social Action. Studies in Conversational Analysis. Edited by J. Maxwell Atkinson and John Heritage. Cambridge University Press. Cambridge, 1984.

Sacks, H. On doing “Being Ordinary”. In: Structures of Social Action. Studies in Conversational Analysis.

Sacks, H. On the Analyzibility of Stories by Children. In: Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. Edited by John J. Gumperz and Dell Hymes. Holt, Reinhart and Winston, Inc. New York, 1972.

Scheggloff, E. On Some Questions and Ambiguities in Conversation. In: Structures of Social Action. Studies in Conversational Analysis.

Sudnow, D. Temporal Parameters of Interpersonal Observation. In: Studies in Social Interaction. Edited by David Sudnow. The Free Press. New York, 1972.

Средства за оценяване:

реферат + разработване на собствен етнометодологически експеримент