PHIM059 Проект: Изследване на българските практики на социално изключване

Анотация:

Тази извънаудиторна форма на обучение ще формира практически умения у студентите за емпирично изследване на дискурсивните практики на социално изключване в българското общество. Тя има за цел да изгради една кохерентна картина на изследователския процес, започвайки с генерирането на изследователски проблем и завършвайки с оценка на валидността и с представянето на аналитични резултати. Студентите сами ще разработят и проведат учебно изследване по предварително фиксирана тема и това ще бъде техният курсов проект. Те ще имат възможност самостоятелно да подготвят, представят и защитят своята социологическа теза пред колеги и преподаватели. Публичната презентация на резултатите от учебния изследователски проект ще представлява практически изпит, въз основа на който ще бъде формирана крайната оценка на всеки студент.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите ще знаят научните изисквания и критерии за публично представяне на емпирични резултати от социологически изследвания по определена тема. Те ще познават характерните особенности на научната презентация, дискусия и дебат, което ще им даде възможност за адекватно включване в академичното общуване с колеги и преподаватели.

2) могат:

• Студентите ще могат самостоятелно да разработят и публично да артикулират своята социологическа теза. Те ще разполагат с набор от практически умения за провеждане на емпирично изследване в областта на българските практики на социално изключване. И ще изградят личностна чувствителност спрямо познавателния потенциал на една критическа социология.


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен по хуманитарна специалност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е социално изключване?
 2. Криминалност и социално изключване
 3. Рецидив и рецидивна престъпност
 4. Какво представлява личността на престъпника?
 5. Институционалната организация на българския затвор.
 6. Как да противидействаме на престъпността?
 7. Нормални, девиантни и патологични социални факти
 8. Психично разстройство и социално изключване
 9. Какво означава да си душевно болен индивид?
 10. Институционалната организация на българската психиатрична клиника
 11. Социално изключване и алтернативни сексуалности
 12. Какво означава да си сексуално различен?

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и Хуманизъм, София.

Арент, Х. 2004. Айхман в Йеросалим: Бележки за баналността на злото. Сиела, София.

Бекария, Ч. 1993. За престъпленията и наказанията. ТедИна, Варна.

Бурдийо, П., Вакан Л. Ж. Въведение в рефлексивната социология. ИК “Критика и Хуманизъм”, София, 1993.

Бъргър, П., Т. Лукман. 1996. Социалното конструиране на реалността. ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УИ ”Св. Климент Охридски”, София.

Голдберг, Д., Бенджамин, С., Ф. Крийд. 1999. Психиатрия в медицинската практика. Българска психиатрична асоциация, Фондация Невронауки и поведение, София.

Долапчиев, Н. 1994. Наказателно право. Издателство на БАН, София.

Дъглас, М. 2001. Как мислят институциите. Издателство Фама, София.

Дюркейм, Е. 1999. Самоубийството. Социологическо изследване. Женифер - Хикс, София.

Енциклопедия по психология. 1998. Наука и изкуство, София.

Закон за изпълнение на наказанията. 2005. Сиби, София.

Кангилем, Ж. 1994. Нормално и патологично. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София.

Ломброзо, Ч. 1999. Престъпникът. Криминална типология. Екстрем, София.

Международна класификация на болестите – 10-та ревизия, Глава V, Категории F00 – F99, Психически и поведенчески разстройства, Клинични описания и диагностични указания, 2003, Национален център по обществено здраве, Българска психиатрична асоциация, София.

Мюра, Л. 2003. Клиниката на доктор Бланш. Меридиани, София.

Наказателен кодекс. 2005. Сиела, София.

Наказателно-процесуален кодекс. 2005. Сиела, София.

Ненов, И. 1990. Наказателно право на България. Наука и изкуство, София.

Павлов, С. 1989. Наказателен процес на България. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Паликарски, М. 1992. Наказателно-изпълнително право на България. Легакон, София.

Престъпления и осъдени лица. 1993-2005. НСИ, София.

Постел, Ж. 2000. Речник по психиатрия и клинична психопатология. ЕА, Плевен.

Торбов, Ц. 1992. История и теория на правото. БАН, София.

Фотев, Г., (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Ф у к о, М. 1993. История на сексуалността. Волята за знание. ЕА, Плевен.

Ф у к о, М. 1996. История на лудостта в класическата епоха. ЕА, Плевен.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 2000. Анормалните. Цикъл лекции в Колеж дьо Франс, 1974-1975. ЛИК, София.

Хабермас Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. Наука и изкуство, София.

Ясперс, К. 1997. Общая психопатология. Практика, Москва.