MSCM075 Проект: Елините в древния Близък изток

Анотация:

• На базата на наученото в аудиторните курсове и след консултации с преподавателите, студентите трябва да изготвят проект по избрана от тях тема. Проектът може да се реализира като писмена работа, презентация, проект за брошура или видеоклип.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• Основните културно-исторически заемки на елинския свят от древния Изток.

Да могат:

• Да прилагат сравнителния културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
Усвоен материал от аудиторните курсове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема за проекта
  2. Работа по библиографията по темата
  3. Подбор на визуален материал
  4. Изработване на проекта
  5. Представяне на проекта

Литература по темите:

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ:

Богданов, Б. История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. София, Наука и изкуство, 1989.

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. С., 2007.

Boardman, J. Persia and the West. London, 2000.

Burkert, W. Greek Religion. Cambridge: Harvard University Press, 1985.

Greaves, A. M. The Land of Ionia. Society and Economy in the Archaic Period. Oxford, 2010.

Sasson, J. M. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. vol. 1-2. Peabody, 2000.

Steadman, S. R., McMahon (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press, 2011, 500-514.

West, M. L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford: Clarendon Press, 1997.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Василева, М. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. – МИФ 12, 2007, 102-114.

Василева, М. Анатолийският контекст на трако-елинските взаимодействия (5-4 в. пр. Хр.). – Seminarium Thracicum 7, 2011, 51-68.

Boardman, J. The World of Ancient Art. London, 2006.

Burkert, W. The Orientalizing Revolution. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

Greaves, A. Miletos. A History. Routledge. London and New York, 2002.