MSCM065 Древна Фригия между Изтока и Запада

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните факти от историята на древна Фригия и с фригийските паметници и обекти. Набляга се на взаимодействието на фригите с древноизточните култури, както и с тези на Гърция, Лидия и Персия. Разглеждат се и някои Балкано-анатолийски паралели в древността.

• Курсът цели да запознае студентите с основните културно-исторически процеси в Мала Азия през І хил. пр. Хр.

• Целта на курса е да научи студентите на исторически анализ.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

да знаят:

• Основните фригийски паметници и обекти.

• основните културно-исторически процеси в Мала Азия през І хил. пр. Хр.

да могат:

• Да анализират исторически и археологически извори.

• Да правят културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Фригия в контекста на Древния Изток.
 2. Клинописните извори: фриги и мушки.
 3. Фриги и бриги: Херодот и елинската литературна традиция за фригите.
 4. Фригия и късно хититските царства.
 5. Гордион – фригийската столица. История на проучванията.
 6. Фригия по времето на цар Мидас.
 7. „Могилата на Мидас“: фригийските погребални обичаи.
 8. Ранна Фригия.
 9. Фригийското бронзопроизводство: оригиналност и близкоизточни влияния.
 10. Фригийската и гръцката азбука.
 11. Фригийските скални светилища.
 12. Сирийската богиня Кубаба и фригийската богиня Матер Кубелея.
 13. Кибела в Гърция.
 14. Гордиевият възел.
 15. Фригия между Изтока и Запада.

Литература по темите:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. София, 2005.

Василева, М. Отново за “царските” могили във Фригия и в Тракия. – Анали 16. 1-4, 2009, 28-37.

Венедиков, И. Раждането на боговете. София, 1992.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

Фол, А. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. София, 1994.

Dimitrov, P. Phrygia: Linguistics and Epigraphics. – In: N.Tuna, Z. Akture and M. Lynch (eds.) Thracians and Phrygians: Problems of Parallelism. Proceedings of an International Symposium on the Archaeology, History and Nacient Languages of Thrace and Phrygia. Ankara 3-4 June, 1995. Ankara, 1998, 111-114.

Bryce, T. The World of Neo-Hittite Kingdoms. A Political and Military History. Oxford University Press, 2012.

Roller, L. E. In the Search of God the Mother. University of California Press, 1999.

Sams, G.K. Midas of Gordion and the Anatolian Kingdom of Phrygia. - In: Sasson, J.M. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. 2, New York, 1995, 1147-1159.

Sams, G.K. Anatolia: The First Millennium B.C.E. in Historical Context. – In: Steadman, S. R. and McMahon, G. (eds.) The Oxford Hand book of Ancient Anatolia. Oxford, 2011, 604-622.

Vassileva, M. Further considerations on the cult of Kybele. – Anatolian Studies 51, 2001, 51-63.

Vassileva, M. King Midas in Southeastern Anatolia. - In Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and their Neighbors. Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Interaction, September 17-19, 2004, Emory University, Atlanta, GA, edited by Billie Jean Collins, Mary R. Bachvarova and Ian C. Rutherford Oxford: Oxbow Books, 2008, 168-174.

Vassileva, M. Phrygian Rock-Cut Thrones, ‘Idols’ and Phrygian Rolyal Symbolism. - Thracia 18. In Memory of Alexander Fol. Soifa, 2009, 111-124.

Vassileva, M. King Midas and the Early History of Macedonia. - In D. Kaplanidou, I. Chioti (eds.) Ancient MacedoniaVII. Macedonia from the Iron Age to the Death of Philip II. Papers read at the Seventh International Symposium Held in Thessaloniki, October 14-18, 2002, Thessaloniki, 2007, 773-779.

Vassileva, M. King Midas’ Ass’s Ears Revisited. – Ancient West and East 7, 2008, 237-248.

Vassileva, M. ).‘Royal’ Tombs in Balkan-Anatolian Context. Representations of Status in Phrygian Tumuli. – In: Henry, O., Kelp, U. (eds.) Tumulus as Sema. Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC. Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2016, 637-648.

Vassileva, M. Phrygia and the Near East. – In: R. I. Kim, J. Mynářová. P. Pavúk (eds.) Hrozný and Hittite. The First Hundred Years. Proceedings of the International Conference Held at Charles University, Prague, 11-14 November 2015. London, Boston: Brill, 2019, 571-582.