MSCM052 Древна Тракия и Средиземноморският свят

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните исторически и културни достижения на древна Тракия в Средиземноморски контекст. Ще се научат да работят с античните извори за Тракия.Ще получат ценно знание за тракийското историческо и културно наследство на България.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• Основните моменти от историята и културата на древна Тракия.

Да могат:

да анализират исторически и археологически сведения;

да правят културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тракия в контекста на древния свят. Увод.
 2. Видове исторически извори за Тракия и траките.
 3. Тракийският език и епиграфиката.
 4. Тракийските земи в късната бронзова епоха и в началото на І хил. пр. Хр.
 5. Тракийските племена. Хронологическа стратиграфия на изворите.
 6. Елинската колонизация по тракийските брегове.
 7. Персите в Тракия.
 8. Одриското царство: създаване и ранна история.
 9. Работа с изворите за ранната тракийска политическа история.
 10. Пределинистическа Тракия.
 11. Котис І (383-359 г. пр. Хр.): ранноелинистически тенденции в Тракия.
 12. Тракия и траките в елинистическия свят.
 13. Тракийските погребални обичаи: могили и гробници.
 14. Култ и религия в Тракия.
 15. Тракийското културно-историческо наследство на България.

Литература по темите:

Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София, 1991.

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. София, 2005.

Венедиков, И. Тракийското съкровище от Летница (Ловешко). София, 1996.

Венедиков, И., Герасимов, Т. Тракийското изкуство. София, 1973.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

Китов, Г. 2003а. Долината на тракийските владетели (І). – Археология 44.1, 13-28.

Китов, Г. 2003б. Долината на тракийските владетели (ІІ). – Археология 44.2, 28-42.

Китов, Г. Нови наблюдения в Александровската гробница. – Археология 2004, 1-2, 42-51.

Маразов, Ив. Видимият мит. София, 1982.

Михайлов, Г. Траките. София, 2015.

Фол, А. Венедиков, И. (ред.) 1976. Тракийски паметници 1. Мегалитите в Тракия 1. София.

Фол, А. Венедиков, И. (ред.) 1982. Тракийски паметници 3. Мегалитите в Тракия 2. София.

Фол, А. Политическа история на траките. Края на второто хилядолетие до края на пети век преди новата ера. София, 1972.

Фол, А. История на българските земи в древността. Част 1. София,1982.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София,1990.

Фол, А. Слово и дела в древна Тракия. София, 1993.

Kitov, G. The Newly Discovered Tomb of the Thracian Ruler Seuthes III. - Archaeologia Bulgariaca 9, 2004, No. 2, 39-54.

Valeva, J., Nankov, E., Graninger, D. (eds.) A Companion to Ancient Thrace. Wiley Blackwell, 2015.

Topalilov, I. Thrace. - In: Burrell, B. (ed.) A Companion to the Archaeology of the Roman Empire. Vol. 1, Wiley Blackwell, 2024, 419-442.