MSCM081 Културата на древен Рим

Анотация:

Курсът е въвеждащо изложение в света на Древен Рим, разкрит през погледа на римлянина.

В съвременният свят, когато избираме магистрати или участваме в референдум, когато младоженецът пренася своята избранница на ръце през прага на новия им дом, когато екзалтираните агитки скандират имената на своите любимци по стадионите, когато посягаме към тухлата и се възхищаваме на арката, на уредените градове с прави улици, снабдени с тротоари, когато пътуваме по пътища от едно място, до друго или просто драскаме в обществените тоалетни – във всички тези всекидневни действия прозира духът на Древен Рим. Уверено може да се твърди, че всичко, което днес европейците припознават като свое цивилизационно постижение, е римско или наследено от Рим.

От методологична гледна точка курсът ще протече като асоциативно водени дискусии на мултимедийни презентации, които ще насочат вниманието на студентите върху ключови моменти в света на Древния Рим и ще ги накара да вникнат в него през погледа на римлянина.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ще познават основните особенности на римската култура и ще добият една интегрална представа за много страни от живота в Древния Рим.

• основните паметници, стилове и иконография на римското изкуство и култура

2) могат:

• да овладеят и боравят с основни исторически понятия

• да формират мнения, анализират и осмислят основни исторически факти и процеси.

• да се ориентират в проблемите и да реферират съвременни текстове, свързани с римската култура.

• да разпознават “римското културно наследство” в модерното общество


Предварителни изисквания:
Не се поставят такива, освен очакваното любознателност и желание да се вникне в света на Древния Рим

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение.
 2. Римското облекло
 3. Римското семейство
 4. Училище, учители и ученици в древен Рим
 5. Гладиаторите. Игри, зрелища и забавления
 6. Римската баня
 7. Римската къща
 8. Римската армия
 9. Римските пътища
 10. Римската архитектура
 11. Римското изкуство
 12. Римските имена
 13. Бракът и разводът в древен Рим
 14. Богове и храмове.
 15. Римското наследство

Литература по темите:

Томов, Тома. (2009). История на Древен Рим. Е-учебник: НБУ, ISBN 978-954-535-487-8.

Монтанели, И. 2007. История на Рим. София.

Барсело П. – Тачева М. – Делев П. 1992. История на древните общества, Университетско изд. “св. Климент Охридски”. София

Гримал, П. 1999. Животът в древния Рим. Одри. Враца.

Кузищин, В. И. 1994. История Древнего Рима. Москва.

Культура Древнего Рима. Москва 1985. Том I-II.

Попов, Д. 2002. Древен Рим. История и култура. Лик. София.

Попов, Д., Николов, А. 1997. История на стария свят. Марин Дринов. София.

Утченко, С. Л. 1969. Древней Рим. События, люди, идеи. Москва.

Boren, Henry C. Roman society: a social, economic, and cultural history. Lexington, Mass.: D.C. Heath, c1977.

The Oxford history of the Roman world. by Boardman, John, Published by Oxford University Press,1991

Допълнителна л-ра:

Етиен, Р. 1983. Всекидневният живот в Помпей. София.

The Penguin historical atlas of ancient Rome by Scarre, Christopher, Published by Penguin Books,1995.

The Romans by Welch, Kathryn/ Laze, Published by Rizzoli,1998.

Arnott, Peter D. Romans and their world. An introduction to the Roman world.

London, Macmillan, 1970.

Cary, Max. A history of Rome down to the reign of Constantine. 3rd ed. London: Macmillan, 1975.

Casson, Lionel, Ancient Trade and Society. Detroit, MI: WayneState University Press, 1984.

Garnsey, Peter. The Roman Empire: economy, society, and culture. Berkeley: University of California Press, 1987.