MSCM067 Гръко-римската цивилизация в арабски контекст

Анотация:

Курсът разглежда ролята на класическото наследство върху формирането на мюсюлманската култура и арабския език;

• запознава студентите с начините, по които гръцката философия и гръцките науки се предават и започват да функционират в контекста на арабо-мюсюлманската култура.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческите етапи при формирането на традицията на предаване на знанието в средновековния ислям;

• институциите, в които тази традиция съществува и се предава, и основните действащи лица в този процес;

2) могат:

• да контекстуализират гръцката философия и нейната интерпретативна традиция в културната история на исляма.

• да развият критическо отношение към културните стереотипи при възприемането на арабо-мюсюлманската култура;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Идеята за знание в исляма: религиозното знание. Кораничната идея за познание.
 2. Секуларното знание в исляма: източници и мотивация.
 3. Средища на елинската научна традиция преди исляма: Александрия
 4. Средища на елинската научна традиция преди исляма: религиозни школи (Джундисабур)
 5. Средища на елинската научна традиция преди исляма: нерелигиозни школи (Харран)
 6. Преводаческо движение: фактори за възникване и етапи.
 7. Ранни арабски преводи от гръцки и начало на мюсюлманската философия: ал-Кинди.
 8. Текущо оценяване
 9. Преводи на философски произведения: корпусът от псевдоаристотелиански текстове. Яхия ибн Ади (поч. 974).
 10. Гръцката логика и възникване на рационалната теология в исляма: муатазила.
 11. Политическа философия: Платон и ал-Фараби
 12. Текущо оценяване
 13. Гръцката философия и религията на исляма: ал-Кинди и „Първата философия“
 14. Критика на философията: ал-Газали и „Опровержение на философите“
 15. Критика на философията: теологичният аргумент или Ибн Таймия срещу гръцката логика

Литература по темите:

• Белев, В. Суфизмът - Последният аргумент на ал-Газали, София, 2016.

• ал-Джахиз, „Опровергаване на християните”, прев. М. Малинова, в: Ориенталия, 1/2007, с. 39-44.

• Ибн ал-Мукаффа, Калила и Димна, София

• Малинова, М., История на преводаческото движение (حركة الترجمة) в Абасидския халифат (VІІІ-Х в.), ИК „Гутенберг“, София 2012.

• Псевдо-Аристотел, „Тайна на тайните”, прев. М. Малинова, в: Ориенталия, 1/2006, с. 5-27.

• Gutas, Dimitri, Greek Thought, Arabic Culture. Routledge 1998. Може да бъде прочетена в google.books

• O’Leary, D., Arabic Thought and its Place in History, London 1922, в: http://www.sacred-texts.com/isl/ath/index.htm

• O’Leary, D., How Greek Science Passed to the Arabs, London 1957.

• O’Meara, D., Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity. Oxford 2003.

• Rosenthal, Fr. The Classical Heritage in Islam, London 1975.

• Rosenthal, Franz, Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam, Brill