MSCM054 История и култура на Архаична и Класическа Гърция

Анотация:

• Курсът запознава студентите с възникването, организацията и изкуството на архаичните елински градове. Разглеждат се и въпроса за наследството на древния Изток в по-късните култури на Източното Средиземноморие.

• Въз основа на данните от археологията и литературата, студентите да получат начални познания за центровете на властта, за боговете и техните храмове, както и за ежедневието на елините през архаичната и класическата епоха.

• Основна цел е студентите да се запознават с разцвета на Атина през 5 в. пр. Хр. и класическия елински полис.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

• Основните характеристики на архаичната и класическата епоха в Елада.

Да могат:

• Да прилагат сравнителния културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Архаическа и класическа Гърция. Терминология и периодизация.
 2. „Тъмните векове” на Елада и раждането на гръцкия полис.
 3. Йония - перлата на елинската култура през Архаиката.
 4. Изкуството на Архаиката.
 5. Началото на елинската историография.
 6. Гръцката колонизация.
 7. Атина на Пизистрат.
 8. Гръцките светилища и полисът.
 9. Архаична Гърция.
 10. Гръко-персийски войни.
 11. Периклова Атина.
 12. Светилища на мистериални култове.
 13. Изкуство и литература през 5 в. пр. Хр.
 14. Ежедневието в древна Атина.
 15. Архаична и класическа Гърция.

Литература по темите:

Аристотел. Атинската полития VІ-ХХІІ („Христо Ботев”, София, 1993).

Богданов, Б. История на старогръцката култура. Теоретичен поглед. София, Наука и изкуство, 1989.

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Богданов, Б., Николова, А. Антична литература. Енциклопедичен справочник. „Д-р Петър Берон”, София, 1988.

Вернан, Ж.-П. Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция. София, НБУ, 2004.

Видал-Наке, П. Черният ловец. Форми на мислене и форми на общество в гръцкия свят. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2001.

дьо Полиняк, Ф. Раждането на гръцкия град. Култове, пространство и общество. София, 2009.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. С., 2007.

Плутарх. Успоредни животописи. София, НБУ, 2023 (превод: Б. Богданов, П. Димитров).

Тукидид. История на Пелопонеската война. София, 1979 (превод: М. Мирчев).

Херодот. История (превод П. Димитров, София, 2010).

Шаму, Ф. Гръцката цивилизация. София, 1979.

Boardman, J. Greek Sculpture: Archaic Period. 1978.

Greaves, A. Miletos. A History. Routledge. London and New York, 2002.

Greaves, A. M. The Land of Ionia. Society and Economy in the Archaic Period. Wiley-Blackwell, 2010.

Hall, J.M. A History of the Archaic Greek World, ca. 1200 - 479 BCE. Blackwell, 2007.

Kinzl, K. H. (ed.) A Companion to the Classical Greek World. Blackwell, 2006.

Morris, I., B. Powell. The Greeks. History, Culture, and Society. Upper Saddle River, NJ. 2006.

Oxford Classical Dictionary. Clarendon, 1961.

Polignac, Fr. De Cults, territory and the origins of the Greek city-state. Chicago, Chicago University Press, 1995.

Raaflaub, K.A., van Wees,H. A Companion to Archaic Greece. Blackwell, 2009.

Shapiro, H. A. (ed.) The Cambridge Companion to Archaic Greece. Cambridge University Press, 2007.