SSPM067 Семинар: Корпоративна социална отговорност

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да се запознаят с принципите на корпоративната социална отговорност и с отделни казуси по тази тема. Целта на курса е да развие умения за идентифициране, описване и разрешаване на проблеми, свързани с въздействието на корпоративната дейност върху обществото.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Теорията за корпоративната социална отговорност, нейните основни понятия и начините за оценка на влиянието на корпоративната дейност върху обществото.

2) могат:

• Да идентифицират проблеми, свързани с корпоративната социална и да предлагат решения за тях.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Понятие за корпоративна социална отговорност
  2. Корпоративна дейност и саморегулация
  3. Законова рамка и социални блага

Литература по темите:

Основна

БИТСП, Компендиум на добри практики по Корпоративна социална отговорност за работа с маргинализираните групи на пазара на труда в Югоизточна Европа, София – Букурещ, 2009.

Драмалиева, В. Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнеса, София: Сиела, 2014.

Славова, И. Корпоративната социална отговорноств България: развитие, ограничения и предизвикателства. В: Икономически и социални алтернативи, бр. 2/2015.

Корпоративната социална отговорност в България – нови предизвикателства (сборник с доклади). София, 2007.

Стефанова, М. Бизнес етика и корпоративна социална отговорност в съвременното управление на бизнеса. София: Издателски комплекс - УНСС, 2014.

Допълнителна

Матеева, С. (2009). Обществено мнение и правно регулиране. Благоевград: Неофит Рилски.

Agafonow, A. (2014). Value Creation, Value Capture, and Value Devolution: Where Do Social Enterprises Stand?. In: Administration & Society, 24 November.