SSPM019 Социални политики и оценяващи изследвания (Еvaluation research)

Анотация:

Оценяващите изследвания са нова тематична област, която се развива извънредно интензивно през последните десетилетия. Проблематиката е интердисциплинарна и мултидисциплинарна с ключово значение на социологията, в т.ч. социология на ценностите. Практиките на систематично и рефлексивно оценяване на различни човешки дейности имат дълга историческа давност, но острата необходимост от оценяващи изследвания възникват в съвременната епоха на нарастваща комплексност. Вече е трудно да се посочи област, която да не прибягва до специфични критерии и стандарти на оценяване резултатите от планирана и проектирата дейност. Курсът и фокусиран върху оценяването ефективността в областта на

социалното предприемачество, съпоставяне на СП и публичните социални политики, както и ефекти на частния сектор по отношение на болезнени социални проблеми. Курсаът цели да формира компетентности на бъдещи социални предприемачи и експерти, които могат да реализират проекти по оценяващи изследвания.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

отношенията на планиране и оценяване на резултатите, да извличат поуки от оценките, ефективно преследване на стратегически цели;

2) могат:

да изработват и ръководят реализирането на проекти на оценяващи изследвания, да ползват в практиката резултати от такива изследвания, да дават експертни становища


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

върху общите принципи на оценяващи изследвания, спецификата на такива изследвания в областта на социалното предприемачество, идентифициране на функционираци социални ценности, прилагане на релевантни критерии и стандарти на оценяване и др.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Елкин, Алън б.г. Стрес мениджмънт. Алекс Софт. Б. м.

Фотев, Георги 2012 Сфери на ценностите. Изд.НБУ,София.

Фотев, Георги 2009 Ценности срещу безпорядък, Изток-Запад, София

Допълнителна

Staff (1995–2012). "2. What Is Evaluation?". International Center for Alcohol Policies - Analysis. Balance. Partnership. International Center for Alcohol Policies. Retrieved 13 May 2012.

Sarah del Tufo (13 March 2002). "WHAT is evaluation?". Evaluation Trust. The Evaluation Trust. Retrieved 13 May 2012.

Ross, P.H.; Ellipse, M.W.; Freeman, H.E. (2004). Evaluation: A systematic approach (7th ed.). Thousand Oaks: Sage. ISBN 978-0-7619-0894-4.

Reeve, J; Paperboy, D. (2007). "Evaluating the evaluation: Understanding the utility and limitations of evaluation as a tool for organizational learning". Health Education Journal 66 (2): 120–131. doi:10.1177/0017896907076750.

Hurteau, M.; Houle, S.; Mongiat, S. (2009). "How Legitimate and Justified are Judgments in Program Evaluation?". Evaluation 15 (3): 307–319. doi:10.1177/1356389009105883.

Staff (2011). "Evaluation Purpose". designshop – lessons in effective teaching. Learning Technologies at Virginia Tech. Retrieved 13 May 2012.

Potter, C. (2006). "Psychology and the art of program evaluation". South African journal of psychology 36 (1): 82HGGFGYR–102.

David Todd (2007). GEF Evaluation Office Ethical Guidelines. Washington, DC, United States: Global Environment Facility Evaluation Office.

Staff (2012). "News and Events". Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. Retrieved 13 May 2012.

Staff (July 2004). "AMERICAN EVALUATION ASSOCIATION GUIDING PRINCIPLES FOR EVALUATORS". American Evaluation Association. American Evaluation Association. Retrieved 13 May 2012.

Staff (2012). "UNEG Home". United Nations Evaluation Group. United Nations Evaluation Group. Retrieved 13 May 2012.

World Bank Institute (2007). "Monitoring & Evaluation for Results Evaluation Ethics What to expect from your evaluators" (PDF). World Bank Institute. The World Bank Group. Retrieved 13 May 2012.

Staff. "DAC Network On Development Evaluation". OECD - Better Policies For Better Lives. OECD. Retrieved 13 May 2012.

Staff. "Evaluation Cooperation Group". Evaluation Cooperation Group website. ECG. Retrieved 31 May 2013.

House, E. R. (1978). Assumptions underlying evaluation models. Educational Researcher. 7(3), 4-12.

Stufflebeam, D. L., & Webster, W. J. (1980). "An analysis of alternative approaches to evaluation". Educational Evaluation and Policy Analysis. 2(3), 5-19. OCLC 482457112

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50% 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50% 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ