SSPM017 Управление на проекти в областта на социалното предприемачество

Анотация:

Курсът запознава студентите с теоретично – методологичните характеристики на управлението на проекти и неговите практически аспекти. Разглеждат се същността и концепцията на структурния подход за управление на проекти. Специално внимание се отделя на управлението на основните цели на проекта, в това число и на някои специфични техники за балансиране и интегриране на основните цели в съответствие с нивата на управление. Разглеждат се основните принципи при осигуряване на базови управленски процедури и системи.

Целта на курса е да:

- даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

- да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

- съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

- проблемите по управление на промените чрез проекти;

2) могат:

- Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

- Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Социално управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проекти и тяхното управление
 2. Структурен подход за управление на проекти
 3. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия
 4. Проекти и участници
 5. Управление на обхвата
 6. Управление на организацията
 7. Управление на времето
 8. Управление на разходите
 9. Управление на качеството
 10. Управление на риска
 11. Ръководители и екипи
 12. Международни проекти

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 2006

2. Хаджиев, Кр., Управление на виртуални екипи - теория и методология. С., НБУ, 2022

3. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Допълнителна литература:

5. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

6. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

7. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

Средства за оценяване: