SSPM013 Социалното предприемачество в Европейския съюз

Анотация:

Курсът разглежда основанията, структурата, целите и механизмите на социалното предприемачество, реализиращо се в рамките на цялостната политика на Европейския съюз. Главен предмет на анализ са настоящите практики и бъдещите перспективи за въвеждане и прилагане на социалното предприемачество в страните членки на ЕС.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Кои са основните принципи, залегнали в политиката на социално предприемачество в рамките на Европейския съюз, какви са задачите и очакваните резултати от политиката на социално предприемачество; спецификите на социалното предприемачество в ЕС при сравнение с външни за ЕС социално-предприемачески политики.

2) могат:

Да разграничават структурите и механизмите на социалното предприемачество; да различават този вид стратегическо управление от останалите структури в дейността на ЕС; да идентифицират социални проблеми и да прилагат принципите на социалното предприемачество, където това се налага от специфични социални условия и задачи.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Социалната политика на ЕС и мястото на социалното предприемачество в нея
 2. Цели, задачи и перспективи пред социалното предприемачество в ЕС
 3. Социално предприемачество и икономическа рентабилност
 4. Социалното предприемачество в ЕС и социалните иновации
 5. Организационни и производствени методи в политиката на социално предприемачество в ЕС
 6. Социални неравенства и социално предприемачество в ЕС
 7. Социално предприемачество и бизнес структури в рамките на ЕС
 8. Социално предприемачество в контекста на единен европейски пазар. Текущ контрол
 9. Принципи и механизми за регулация на Еврофондовете за социално предприемачество
 10. Социално предприемачество и социална среда
 11. Инвестиционни приоритети в настоящата и бъдещата социална политика на ЕС
 12. Комуникационни и информационни платформи за социално предприемачество в рамките на ЕС
 13. Образователни програми на ЕС за социално предприемачество
 14. Модели на взаимодействие на страните-членки при политиките на социално предприемачество
 15. Социалното предприемачество като наднационална структура: настоящо състояние и перспективи за социален растеж

Литература по темите:

Михалева, С. (2008). Администрация на институциите на Европейския съюз. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“

Artis, M. (2001). The Economics of the European Union : Policy and Analysis. Orford: Oxford University Press.

Borchardt, Klaus-Dieter The ABC of community law. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities.

Certo, S. T. & Miller, T. (2008). Social entrepreneurship: Key issues and concepts. Business Horizons, 51(4):

267-271.

Defourny, J. & Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. In: Journal of Social Entrepreneurship, Vol. 1, Issue 1.

Lehning, P, Weale, A. (1997). Citizenship, democracy, and justice in the new Europe. London: Routldge

Moravcsik, A. (1998). The choice for Europe: social purpose and state power from Messina to Maastricht. Ithaca: Cornell University Press.

Peredo, A. & McLean, M. (2006). Social entrepreneurship: A critical review of the concept. Journal of World Business, 41, pp. 56-65.

Pinder, J. (1998). The building of the European Union. Oxford: Oxford University Press.

Kerlin, J. Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences. In: Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.Vol. 17, Issue 3, pp 246-262.

Nicholls, A. (2006) Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. Oxford: Oxford University Press.