SSPM012 Мултикултурализмът в Европейския съюз

Анотация:

Курсът си поставя за цел да запознае студентите със същността на мултикултурализма като теоретична концепция и политика. Изяснява се теоретичната основа на мултикултурализма и неговата връзка с политиката на признаване. Разискват се основните насоки на политиката на мултикултурализъм в ЕС. Специално внимание се отделя на критиката на философията на мултикултурализма и се посочват проблемите пред политиката на мултикултурализъм. На анализ и оценка се подлагат и възможностите за политика на мултикултурализъм в България.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво представлява мултикултурализмът като теория и политика;

• каква е връзката между мултикултурализма и политиката на признаване;

• кои са основните проблеми пред политиката на мултикултурализъм днес.

2) могат:

• да разбират и оценяват оценяват политиката на мултикултурализъм;

• да анализират състоянието и перспективите пред политиката на мултикултурализъм.


Предварителни изисквания:
Студентите да са придобили бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Културно-антропологично разбиране за култура.
 2. Културен плурализъм.
 3. Понятието „признаване” и неговата роля във философията и политиката.
 4. Проблемът за признаването в условията на либерална демокрация.
 5. Чарлс Тейлър „Политика на признаване”.
 6. Понятие за малцинство. Етнически, религиозни и културни малцинства
 7. Миграция и миграционни вълни в ЕС след Втората световна война.
 8. Еманципация и интеграция на културни и етнически малцинства.
 9. Текущ контрол
 10. Борби за права и борби за идентичност.
 11. Държавни институции и неправителствени организации.
 12. Политика на мултикултурализъм.
 13. Критика на политиката на мултикултурализъм.
 14. Алтернативи на политиката на мултикултурализъм.
 15. Мултикултурализмът в България.

Литература по темите:

1. ГЕНОВА, ЯНА (съст.): сп. Критика и хуманизъм, кн. 16 „Мултикултурализмът”, 2/2003.

2. ДАЙНОВ, ЕВГЕНИЙ (съст.): Гражданско общество и развитие. Участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век, София 2001.

3. ЗНЕПОЛСКИ, БОЯН (съст.): сп. Критика и хуманизъм, кн. 23 „Призракът на народа”, 1/2007.

4. БЪРЛИН, ИСАЙЯ: Две концепции за свободата, в: Исайя Бърлин, Четири есета за свободата, София 2000, стр. 186-244.

5. ВАЦОВ, ДИМИТЪР: Свобода и признаване, София 2006.

6. ДАРЕНДОРФ, РАЛФ: Доброто общество, в: Ралф Дарендорф, След 1989. Морал, революция и гражданско общество, София 2000, стр. 50-63.

7. ЙОТОВ, СТИЛИЯН: Етика и мултикултурализъм, София 2004.

8. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

9. МАКАРИЕВ, ПЛАМЕН: Мултикултурализмът между толерантността и признаването, София 2008.

10. СКИНЪР, КУЕНТИН: За справедливостта, общото благо и приоритета на свободата, в: Шантал Муф (съст.), Измерения на радикалната демокрация, София 2004, стр. 301-321.

11. ТЕЙЛЪР, ЧАРЛС: Политика на признаване, в: Чарлс Тейлър, Мултикултурализъм, София 1999, стр. 41-87.

12. ТЕЙЛЪР, ЧАРЛС: Безпокойствата на модерността, София 2001.

13. ТЕЙЛЪР, ЧАРЛЗ: Изворите на Аза. Формирането на модерната идентичност, София 2003.

14. ТОДОРОВ, ЦВЕТАН: Живот с другите. Опит по обща антропология, София 1998.

15. ФОТЕВ, ГЕОРГИ: Гражданското общество, София 1992.

16. УОЛЗЪР, МАЙКЪЛ: Защитата на гражданското общество, в: Шантал Муф (съст.), Измерения на радикалната демокрация, София 2004, стр. 131-158.

17. ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Борбата за признаване в демократичната правова държава, в: Чарлс Тейлър, Мултукултурализъм, София 1999, стр. 121-160.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ТЕКУЩА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

а) активност на студента по време на дискусиите – 20%;

б) текуща проверка на знанията – 30%;

в) изготвяне на реферат – 50%.

До края на семестъра всеки от студентите трябва да подготви реферат в обем от 5-7 стандартни страници (30 реда 60 знака) върху избран от него текст от списъка с литературата към курса (статия, раздел, глава от книга и др. от около 25 страници), в който очаквам:

а) да е посочен главният проблем, който се разглежда в текста, и евентуално неговата връзка с други проблеми;

б) да са посочени и обяснени ключовите понятия;

в) да е изложена и обяснена позицията на автора с нейните главни аргументи;

г) да е намерило израз критичното отношение на студента към изложената в текста гледна точка.

Крайният срок за предаването на реферата е последният учебен ден на семестъра.

Валидна текуща оценка се формира само в случай, че оценката на ВСЕКИ ЕДИН от компонентите на текущото оценяване е различна от слаб 2.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът се състои в интерпретация на посочен от нас фрагмент от философско произведение и събеседване върху реферата. На изпит се явяват: а) студентите, които нямат оформени текущи оценки; 2) имат оформени текущи оценки, които те желаят да подобрят.