SSPM010 Правна регулация на социалното предприемачество

Анотация:

Курсът има за цел обяснението на принципите на правната регулация в областта на социалното предприемачество. Правната рамка е неизменна част от дейността по социално предприемачество, която изисква специфично нормиране на свързаните с него дейности. Целта на курса е да опише проблемите, свързани с необходимостта от нормативна уредба на социалното предприемачество, както и тези, свързани с необходимостта от промяна в нормативната рамка с цел неговото правно облекчаване и благоприятстване на устойчивото му развитие.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

гл. ас. Емилия Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните правни понятия, свързани с дейността по социалното предприемачество и специфичните проблеми, свързани с нормирането на тази дейност

2) могат:

Да разграничават правната област от въпроси, свързани със социалното предприемачество, както и да идентифицират проблеми и съответни решения, произтичащи от тази дейност и необходимите условия за нейното осъществяване.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Вебер, М. (1992). Социология на господството. Социология на религията. София: Климент Охридски.

Дюркейм, Е. (1994). Избрано. София: Критика и хуманизъм.

Матеева, С. (2009). Обществено мнение и правно регулиране. Благоевград: Неофит Рилски.

Наумова, С. (2001). Социология на правото. София: Юниспрес.

Недев, Т. (2001). История на политическите и правните идеи. София.

Фотев, Г. (2002). История на социологията. София: Труд.

Agafonow, A. (2014). Toward A Positive Theory of Social Entrepreneurship. On Maximizing Versus Satisficing Value Capture: By Alejandro Agafonow, Journal of Business Ethics, Vol. 125, No. 4, pp. 709-713.

Agafonow, A. (2014). Value Creation, Value Capture, and Value Devolution: Where Do Social Enterprises Stand?. In: Administration & Society, 24 November.

Leadbeater, C. (2001). The rise of social enterpreneur. London: Demos.

Nicholls, A. (2010). The institutionalization of social investment: The interplay of investment logics and investor rationalities. In: Journal of Social Entrepreneurship, 1, pp. 70-100.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, New York.

Пачкова, П. (2009). Политическа социология. Благоевград: Неофит Рилски.

Nelson, R., Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Belknap Press.

Средства за оценяване:

Тест - 50%

Реферат - 50%