HACM106 История на българското изкуство

Анотация:

Курсът е ориентиран към изпълнението на две основни цели. Като обхват и визуална интерпретация на материала той е предназначен за широк кръг хуманитарни специалности. Изобразителното изкуство като история се разгъва в аспектите на една общо-културна, антропологична, социална и естетическа проблематика. Курсът проследява последователно основни етапи, културни кръгове, епохи и стилове в българското изкуството от древността до края на 19-ти век. Той е обвързан с основните движения и изменения на художествената дейност на човека и в този смисъл дава възможност за придобиване на знания, които са приложими в широк регистър на социалната реализация на студентите.

Вторият основен аспект е този на специализираното знание. Курсът предвижда запознаване и професионален коментар на основни термини, понятия, методология и принципи на историята и теорията на изобразителното изкуство, както и на връзката им със сходните полета на знание от други художествени практики.

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Последователността в историческото развитие на българското изобразително изкуство, основните системи на изграждане на визуалния образ и тяхната историческа смяна, последователността в развитието на отделните епохи, тенденции и стилове в изкуството от праисторията до 19 в.

2) могат:

Да идентифицират, отграничават и ситуират в исторически аспект периодите на възникване, развитие и еволюция на изкуството, да познават основни и характерни произведения на изкуството в сферата на архитектурата, живопистта и скулптурата, да са в състояние да класифицират стилове и направления, както и познават творбите на автори с основно значение за история на изкуството.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Маринска, Р. Гео Милев и изкуството,С., Захари Стоянов, 2015.

Средства за оценяване:

Проверката на знания и оценката на студентите се извършват на базата на минимум три текущи оценки:

1. Резюме;

2. Реферат;

3. Описание и анализ на произведение на изкуството;

4. Курсова работа;

5. Присъствие и участие в курса.