MUSM153 Постановъчна работа-народна хореография

Анотация:

Курсът третира основните принципи при поставянето на авторски танци, както и танци по описание;

- запознава студентите с възможностите за интерпретация на танци от други автори;

- за провеждането на курса е необходимо съвместната работа с корепетитор, който да съпровожда по време на работата.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
доц. Красимир Петров  
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- стила на работа на различните хореографи в България;

- стила и характера на танците от различните фолклорни области;

- правилата за интерпретация и постановка на танци;

- методиката на поставяне на танца.

2) могат:

- да поставят както авторски, така и чужди танци в различни колективи;

- правилно да интерпретират танците от различните фолклорни области.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- танцопис

- импровизация

- български нарпдни танци

- обработка на БНТФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни положения в постановъчната работа. Теоретични основи и художествена форма на композицията.
 2. Свойства и качества на постановъчната работа на танци. Особености на танцовата постановка.
 3. Примери от работата на български хореографи.
 4. Постановката като комплекс от задачи и решения.
 5. Постановъчна работа в групата по предварително зададени задания на студентите.
 6. Елементи на сцената. Ляво и дясно.
 7. Ролята на изпълнителите. Пространствено разположение на участниците.
 8. Постановка на дивертисментни танци - всеки от студентите поставя пред колегите си танц по предварително зададена тема.
 9. Частите на танца.
 10. Танцът като самостоятелно произведение.
 11. Основни принципи на формообразуването.
 12. Практически занимания на студентите по поставени задачи.
 13. Практически аспекти на хореографската постановка. Постановка на дивертисментен танц.
 14. Постановка на тематичен танц танц. Постановка на сюжетен танц танц.
 15. Постановка на камерен танц. Практическа работа на студентите по зададени теми за постановка на различни типове танци от различни фолклорни области на България.

Литература по темите:

• Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

• Абрашев, Г. Тематична и сюжетна форма на танца // Художествена самодейност, 1957, №5

• Абрашев, Г. Композиция и форма на танца, С. 2001

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Велева, М. Разнообразие на българските народни носии, С. 1969, В: Танцова самодейност, бр. 11/12

• Въгларов, С. Български народни хора, Медицина и визкултура. С., 1967.

• Григоров, Б. Кратка история на българската фолклорна хореография, С. 2008

• Дженев, К. Кинетография, Наука и изкуство. С. 1979.

• Дженев, К., К. Харалампиев. Теория за строежа на движенията в българската народна хореография, Наука и изкуство, С., 1965

• Дженев, К., К. Харалампиев. Универсален танцопис, Наука и изкуство. С., 1971

• Дженев, К. Репертоар, фолклор, творчество // Художествена самодейност, 1980, №7

• Джуджев, С. Българска народна хореография, издателство на МНП, С., 1945.

• Джуджев, Ст. Българска народна музика, С. 1970

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Донков, И. Народни хора от Великотърновския край, В. Търново, 1999

• Кацаров, Р. Български танцов фолклор, Просвета, С., 1955.

• Кутева, М. Народните игри и обичаи на сцената // Художествена самодейност, 1980, №10

• Илиева, А. Жанр и форма на добруджанския танцов фолклор, С. 1976

• Илиева, А. Българският народен танц.// Художествена самодейност, 1982, №11

• Илиева, А. Сериозни игри.// Художествена самодейност, 1985, №8

• Илиева, А. Българският танцов фолклор в постановките на държавните ансамбли за народни песни и танци.// Български фолклор, 1987, №3

• Илиева, А. За някои танцови архетипи в моминската пролетна обредност. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8: С., 1991

• Илиева, А. Теория и анализ на фолклорния танц: принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С., 2007

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Кацарова, Р. Хора и игри от с. Хлевене, Ловешко, БАН., С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Североападна България, С. 1956

• Петров, Кр. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, Народна просвета, С., 1986.

• Петров, Кр. Български народна хореография от Североизточна България - Добруджа, Просвета, С., 1993.

• Петров, Кр. Български народни танци от Средна Западна България, В. 2004

• Петров, Кр. Български народни танци от Югозападна България – Пирин, В. 2008

• Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

• Списание “Танцов фолклор”.

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „танцово изкуство”, бр. 4

• Харалампиев, К. Сценично поставяне на народните танци // Художествена самодейност, 1981, №9

• Шулеков, Н. Танц и сцена. За хореографското претворяване на сценичното пространство // Художествена самодейност, 1982, №5

• Щърбанова, А. Тяло и танц // Български фолклор, 1995, № 4

• Щърбанова, А, Антропология на танца // Български фолклор, 1994, №2

• Янакиев, Йо. Български танцов екзерсис, УИ “Неофит Рилски”. Б., 2000.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 40 %

ДРУГИ: 60 %