MUSM147 История на фолклорния танц

Анотация:

Курсът запознава с историята на фолклорния танц в различни страни на света;

- "родина" на фолклорния танц;

- танцът и неговото развитие през годините.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са първообразите на фолклорния танц;

- развитието на танца в различните страни на света;

- мястото на фолклорния танц в съвременното танцово изкуство.

2) могат:

- да различават различните типове фолклорни танци;

- да разграничават етапите на развитие на танца през епохите.


Предварителни изисквания:
да познават българския танцов фолклор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1.Що е това танц? 2.Същност на танцовото изкуство.
 2. 3.За произхода на танцът в древността.
 3. 4.Запознаване с примери на древни танци от различни страни.
 4. 5.Египет и произходът на танца.
 5. 6.Китай и древното китайско танцово изкуство.
 6. Практически семинар
 7. 7.Корените на танца в Индия.
 8. 8.Гърция и танцовото изкуство.
 9. 9.Развитие на танца в Рим.
 10. 10.Танцът по българските земи.
 11. Танцът през Средновековието
 12. Танцът през Възраждането
 13. Пеоридизация на българският танцов фолклор
 14. Tекущо оценяване - тест
 15. Символиката в танца. Антропология на танца.

Литература по темите:

• Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

• Абрашев, Г. Тематична и сюжетна форма на танца // Художествена самодейност, 1957, №5

• Абрашев, Г. Композиция и форма на танца, С. 2001

• Вакарелски, Хр. Етнография на България, С. 1974

• Велева, М. Разнообразие на българските народни носии, С. 1969, В: Танцова самодейност, бр. 11/12

• Въгларов, С. Български народни хора, Медицина и визкултура. С., 1967.

• Григоров, Б. Кратка история на българската фолклорна хореография, С. 2008

• Дженев, К. Кинетография, Наука и изкуство. С. 1979.

• Дженев, К., К. Харалампиев. Теория за строежа на движенията в българската народна хореография, Наука и изкуство, С., 1965

• Дженев, К., К. Харалампиев. Универсален танцопис, Наука и изкуство. С., 1971

• Дженев, К. Репертоар, фолклор, творчество // Художествена самодейност, 1980, №7

• Джуджев, С. Българска народна хореография, издателство на МНП, С., 1945.

• Джуджев, Ст. Българска народна музика, С. 1970

• Дикова, М. Стил и характер на българските народни танци, С. 1955

• Донков, И. Народни хора от Великотърновския край, В. Търново, 1999

• Кацаров, Р. Български танцов фолклор, Просвета, С., 1955.

• Кутева, М. Народните игри и обичаи на сцената // Художествена самодейност, 1980, №10

• Илиева, А. Жанр и форма на добруджанския танцов фолклор, С. 1976

• Илиева, А. Българският народен танц.// Художествена самодейност, 1982, №11

• Илиева, А. Сериозни игри.// Художествена самодейност, 1985, №8

• Илиева, А. Българският танцов фолклор в постановките на държавните ансамбли за народни песни и танци.// Български фолклор, 1987, №3

• Илиева, А. За някои танцови архетипи в моминската пролетна обредност. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8: С., 1991

• Илиева, А. Теория и анализ на фолклорния танц: принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С., 2007

• Кацарова, Р. Български танцов фолклор, С. 1955

• Кацарова, Р. Хора и игри от с. Хлевене, Ловешко, БАН., С. 1956

• Кацарова, Р. Хора и игри от Североападна България, С. 1956

• Петров, Кр. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, Народна просвета, С., 1986.

• Петров, Кр. Български народна хореография от Североизточна България - Добруджа, Просвета, С., 1993.

• Петров, Кр. Български народни танци от Средна Западна България, В. 2004

• Петров, Кр. Български народни танци от Югозападна България – Пирин, В. 2008

• Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

• Списание “Танцов фолклор”.

• Торнев, П. Историческо развитие и същност на танца, С., 1967, В: „танцово изкуство”, бр. 4

• Харалампиев, К. Сценично поставяне на народните танци // Художествена самодейност, 1981, №9

• Шулеков, Н. Танц и сцена. За хореографското претворяване на сценичното пространство // Художествена самодейност, 1982, №5

• Щърбанова, А. Тяло и танц // Български фолклор, 1995, № 4

• Щърбанова, А, Антропология на танца // Български фолклор, 1994, №2

• Янакиев, Йо. Български танцов екзерсис, УИ “Неофит Рилски”. Б., 2000.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 25 %