MUSM512 Хореографска танцова композиция - II част

Анотация:

Курсът е въведение в принципите и методите на съвременната хореографска танцова композиция. Чрез комбинация от теоретични занимания и практическото им прилагане ще се постигнат основните цели на курса:

• Запознаване с естетиката на модерния танц.

• Въведение в основните принципи и понятия в съвременната танцова композиция.

• Придобиване и изграждане на основни професионални умения позволяващи на студента да продължи обучението си в магистърската програма за хореграфи.

• Възпитаване на аналитични възможности при разглеждане взаимодействието между различните естетически и технически особености на хореографската танцова композиция.

• Развиване на индивидуалния потенциал на студентите, чрез прилагане и експериментиране с натрупаните умения.

• Придобитите умения по време на курса да позволят на студентите да изградят свой собствен подход за използване на движенията, и развитието им във времето и пространството.

• Изграждане на свободен индивидуален изследователски процес.

• Провокиране търсенето на собствен индивидуален подход и принципи и прилагането им в създаването на танцови композиции и хореографски миниатюри

• Развиване на индивидуален подход към анализа на движението.

• Курсът цели да изгради собствен подход в творчески изследвания по конкретни проблеми върху синтеза на танцовите и театрални методи и средства.

• Разширяване на изразните средства в областта на съвремената танцова композиция свързани с личностните предпочитания, мисли и идеи на студентите .

• Оформяне на индивидуален почерк и професионален критерии.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
 Росен Михайлов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основните понятия, методи и спецификата на танцовата композиция

- основните етапи и творчески подходи при изграждането на кратки танцови композиции и хореграфски миниатюри

- основните подходи за създаване танцови произведения

- как стила на дадено танцово произведение влияе върху неговото структуриране и композиция – формат

- основните закони за анализиране на движението като основно изразно средство в хореографията

2) могат:

- да анализират танцовата форма

- свободно да боравят и разбират основната терминология на хореографската композиция

- използват основните методи на танцовата композиция в изграждането на кратки танцови форми


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- да имат завършена бакалавърска степен

- да имат добра физическа кондиция.

- да имат общи познания, умения и опит в областта на танцовото изкуствоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• интернет

• мултимедия

• аудиокасети

• видеокасети

• CD

• писмени текстове

Средства за оценяване:

самостоятелна практическа работа и изпит