MUSM505 Соло пърформанс

Анотация:

Курсът се занимава с развитие на хореографските качества , които са насочени към изработката на солови и монологични сценични и само танцови форми . Уменията за създаването на солов танц и различията в работата и подготовката на постъновчика с група . Студентите ще изучават приомите и законите на които се подчинява създаването на 1-часово произведение, начините и приомите , които се прилагат при пресъздаването на драматургичната цялостност на тази сценична форма . Обръща се внимание на идейната състоятелност и чистотата на абстрактната „история” , представена само от един артист .Как присъства музикалната среда като равностоен партньор на танцьора / изпълнителя/ . Ролята на визуалната среда и игра с цветове , костюм и реквизит . Не на последно място – как да работим с светлината , согато на сцената историята се радказва от един човек .

Целта на курса е да обърне внимание на сложната специфичност на соловата хореографска постановка , и сериозното отношение към нея като към „висшо майсторство” за хореографа . Подходът към солова постановка има различна и по-сериозна обоснованост и мотивация на създаване . Мотивирането за изразяване от един човек , трябва да бъде категорично и достатъчно конкретно в избора на изразните средства и танцови и актьорски техники . Усвояването и развитието на всички тези постулати са основната задача на тематиката на курса .

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• разликата в работата с един изпълнител и с много хора;

• да избистрят идейната цялостност до перфектност /нужно за соловото проидведение/ ;

• да спазват законите на режисьорската професиия при създаване на маналогичен , солов пърформанс.

2) могат:

• да развиват творческата идея с едно тяло ;

• психологически вярно да прилагат педагогически похвати на работа ;

• да обогатяват своят творчески приом и да бъдат достатъчно смели когато се наложи да го разрушават с новаторски решения


Предварителни изисквания:
За студентите е задължително да са записали курса „Хореография и композиция на съвременния танц” от идентичната програма , както и да имат хореографски опит в работа с група .

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Теоретична и практическа работа за индинтифициране на специфичността на изучаваната материя.
  2. Разработване на драматургична идея за солова танцова форма.
  3. Творческа връзка с изпълнителя и изполване на изпровизационния му талант и при изработването на материала.
  4. Работа в „съавторство” с танцьора /изпълнителя/ , и психологеческата връзка мужду двамата.
  5. Уеднаквяване на единен творчески език на целия екип , и равнопоставеност на изразните средства.
  6. Предтавяне на творческите задачи на студентите по предварително зададена тема.

Литература по темите:

Крачева, Л. Българската музикална култура. От древността до наши дни. С., Марс, 2008.

Хлебаров, И. Новата българска музикална култура. Т. 1. С., 2003.

Баларева, А. Хоровото дело в България от средата на ХІХ век до 1944. С., 1992.

Бикс, Р. Български оперен театър. Том 1. С., 1985.

Каракостова, Р. Българският музикален театър между двете световни войни. С., 2004.

Вълчинова-Чендова, Е. Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България ( средата на ХІХ век – края на ХХ век). С., 2000.

Анда Палиева – Homo musicus между Балканите и Европа. С., 2006.

Арнаудова, Б. Българската опера – мит и модерност. С., 2005.

Кауфман, Н. 1500 български градски песни. Т. 1-3. С., 2002.

Енциклопедия на българската музикална култура. С., 1968.

Енциклопедия България. Т.1-7.

Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. С., 2003.

http://www.ubc-bg.com

http://musicart.imbm.bas.bg/BG-onlain.html

Материали в Moodle

Средства за оценяване:

практически задачи