MUSM501 Съвременни танцови техники - I част

Анотация:

Курсът има за цел да разгърне максимално творческото мислене на студентите и да намери приложение в професионалната им практика.

• Да изгради у студентите добър рефлекс за справяне с практическите задачи и умения да изявят собствените движенчески мисли.

• Добра комуникация и работа в екип.

• От огромно значение е активността на студентите, постоянство и целенасоченост.Оценката им се формира от цялостното, пълноценно участие във всички часове от семестъра.

прочети още
Танцово изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р
 Росен Михайлов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• знаят: Лексиката и Методиката на Съвременния танц.

• могат: Практически да приложат знанията си за Съвременния танц.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Завършено професионално образование по танц

• Хармонична визия и добра двигателна култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Барба, Еуженио. Уголеменото тяло. – Homo Ludens, 2005, № 11, 277–295.

2. Барт, Ролан. Въображение на знака, София, 1991.

3. Башлар, Гастон. Поетика и мечтанието, София, 1994.

4. Биаджини, Марио. Извадки от дискусията с Томас Ричардс и Марио Биаджини, проведена във Фестивален и конгресен център – Варна на 8 юни 2004 г. – Homo Ludens, 2004, № 10, 313–324.

5. Богданов, Богдан. Общуване с текста, София, 1992.

Средства за оценяване:

Практическо текущо оценяване и изпит