DEVM207 Емоционално развитие

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с особеностите на емоционалното развитие през кърмаческа възраст, периода на ранното детство, както и юношеството, също така да придобият знания и умения за провеждане на психодиагностична среща с деца в различни възрасти и представа за подходящите за това инструменти.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще притежават знания за промените, които настъпват в социално-емоционалното развитие през целия период на детството и юношеството;

• Ще притежават знания за теориите и системите, които обясняват наблюдаваните промени.

• Ще се запознаят с подходящи инструменти за изследване на социално-емоционалното развитие в различните възрастови периоди.

2) могат:

• Ще могат да боравят с литература, засягаща горепосочената тематика;

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани със социално-емоционалното развитие;

• Щеимат първоначални умения да следват психодиагностични критерии при работата деца, свързани със социално-емоционалното развитие;

• Ще имат умения да подбират подходящи инструменти за изследване на конкретни компоненти на социално-емоционалното развитие;

• Ще могат да коментират резултатите от проведените от тях срещи с деца.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат знания вобластта на детското развитие;

• представа от спецификата на работата с деца;

• умения планиране на психодиагностична среща с дете.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: