DEVM305 Анализ на данни от психологически изследвания

Анотация:

Курсът запознава студентите с основите на анализа на психологически данни, получени от отделни лица и от цели групи групи, както и с представянето на данни и формулиране на становища според световните стандарти. Преподават се и основни знания, необходими при провеждане на изследвания, наблюдения и експерименти. Студентите получават стабилна основа за работа с програмата Excel, като им се предоставят и готови файлове, с помощта на които те работят в час и могат да се готвят самостоятелно, също и да прилагат наученото в по-нататъшната си работа. Курсът се състои от лекции и упражнения с Excel – анализ и решаване на казуси. Преподаването се извършва с мултимедия. На студентите се предоставят записки на лекции и самите лекции в .pdf-формат.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Стефан Матеев  д.н.
доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще знаят:

- основните методи за формулиране на изводи от масиви от данни

- смисъла на най-често срещаната терминология при анализа на данни от психологически изследвания

Те ще могат

- да работят с програмата Excel

- да провеждат най-често прилаганите анализи на данни от психологически изследвания

- да представят данни според световните изисквания

- по-добре да разбират и да оценяват критично текстове, които съдържат данни от психологически изследвания.


Предварителни изисквания:
От студентите се очаква средно ниво на познания по математика от гимназията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

При изготвянето на курса е използувана следната литература

1. Гласс, Д., Стэнли, Д. (1976) Статистические методы в педагогике и психологии. Москва, Прогресс

2. Bortz, J. (1989). Statistik fur Sozialwissenschaftler. Springer Verlag, Berlin

3. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Ass., Hilldale, New Jersey

4. Glenberg, A.M. (1996) Learning from data: An introduction to statistical reasoning. Mahwah: Lawrence Erlbaum Ass.

5. Kramer, W. (1998). Statistik verstehen. Campus Verlag, Frankfurt/Main

Средства за оценяване:

Две самостоятелни работи през семестъра по 50%