DEVM206 Семейно консултиране

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост. Той запознава студентите със спецификата на семейното консултиране, фокусирано върху детското развитие и психично здраве; въвежда основни теоретични понятия и метод за оценка на семейните отношения. Насочен е към усвояване на базови умения за използване на метода на семейното консултиране в няколко практически области – кризи в жизнения цикъл на семейството, отглеждане на хронично болно и инвалидизирано дете; отглеждане на дете със специфични проблеми в психичното развитие.

Цели на учебната дисциплина:

1. Да въведе основни теоретични понятия, свързани с динамиката на семейните отношения, жизнения цикъл на семейството и семейното консултиране.

2. Да създаде умения за ползване на системни формулировки по повод проблеми в семейните отношения, свързани с отглеждането на дете.

3. Да даде начални умения за консултиране на семейства с проблеми, свързани с отглеждането на дете.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните теоретични понятия, свързани с изучаваните явления

• основни хипотези за проблемите в семейните отношения, свързани с отглеждането на деца

• основни принципи, метод и етапи на консултирането на тези семейства

2) могат:

• да правят системни хипотези за възникналите проблеми

• да правят оценка на отношенческото функциониране на семейството

• да провеждат сесии за консултиране на семейства с проблеми в отглеждането на дете.


Предварителни изисквания:
Знания за детското развитие, курс Въведение в теорията и методите на консултиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алтшулер Дж. (2002) Как да работим с хроничната боелст: Семеен подход. София: БПА.

Михова З. (2006) Семейна психотерапия при юноши с нарушаващо правилата поведение. Годишник на СУ, том Психология.

Шулман Л. Изкуството да се помага на индивиди, групи и семейства, С, НЦКИЧ, 1986

Anthony E.J. & Benedek T. (eds.) (1970) Parenthood: Its psychology and psychopathology.N.Y: Little, Brown and Co.

Asen K. et al. (1989) A systems approach to child abuse: Management and treatment issues, 13: 45-57

Carr A. (1989) Countertransference to families where child abuse has occurred, J. of Family Therapy, 11: 87-97

Carter B., McGoldrick M. The changing family life cycle, Allyn and Bacon, 1989

Dowling E., Barnes G.G. (2000) Working with children and parents through separation and divorce. London: MacMillan.

Hill J., Fonagy P., Safier E., Sargent J. 2003. The ecology of attachment in the family, Family Process, 42, 205-221.

Minuchin S. Families and family therapy, Harvard Press, 1974

Wynne L. (1984) The Epigenezis of Relational Systems, Family Process, vol. 23, issue 3

Средства за оценяване:

Две есета - анализи на казуси.