DEVM205 Разстройства на когнитивното развитие, психични разстройства

Анотация:

Целите на курса са:

- Да се запознаят участниците в него с когнитивните нарушения в детска възраст и при възрастни и психичните заболявания свързани с нарушения на когнитивното функциониране.

- Да се представят някои методи за оценка на когнитивните нарушения.

- Да се представят някои програми за когнитивна рехабилитация на когнитивни нарушения.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) знаят:

• Характеристиките на когнитивните нарушения.

• Някои методи за оценка на когнитивни нарушения

• Целите, задачите и структурата на програмите за когнитивна рехабилитация

2) могат:

• Да учстват в екип при оценката на деца и възрастни с когнитивни нарушения.

• Да участват в екип при структурирането на индивидуална програма за рехабилитация.


Предварителни изисквания:
знания по:

- психология на развитието

- психопатологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Интелектуални нарушения. Придобити и вродени. Характеристика
 2. Изследване на дете и възрастен с интелектуално нарушение.
 3. Програми за психосоциална рехабилитация при деца и възрастни с интелектуални нарушения
 4. Вродени и придобити нарушения на езика
 5. Нарушения в паметта. Памет, когниция и учене.
 6. Внимание и нарушения във вниманието.
 7. Обучителни затруднения
 8. Личностови разстройства
 9. Нарушения на афекта
 10. Шизофрения
 11. Зависимости
 12. Тревожни разстройства - ПР, ГТР, фобии
 13. ПТСР
 14. ОКР
 15. Епилепсия. Когнитивни нарушения

Литература по темите:

1. Ачкова, М.р Психиатрия, Знание, 1996

2. Голдберг, Д., С. Бенджамин, Ф.Крийд, Психиатрия в медицинската практика, 1997

3. Маджирова, Н, (2019) Психопатология. Казуси - Втора част, Издателство:.Лакс бук

4. Маджирова, Н, (2019) Психопатология. Казуси – Трета част, Издателство:.Лакс бук

5. Матанова, В, (2017) Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми: том 1

6. Матанова, В. Психология на аномалното развитие, 1998, С-я

7. МКБ – 10, Психични и поведенчески разстройства, 1998

8. Писева, Д. Психиатрия, София: Арсо, 2005

Сиймън Д., Кенрик Д., Психология, НБУ, София, 2002.

9. Стоименов, Й, Рачев, Ив., Психиатричен клиничен речник, 1994

10. Франк, В. Психиатрия, Сф. 1995

11. Kaplan, H., B. Sadock,J. Grebb, Synopsis of Psychiatry, W&W, 1994

12. Lewis, M., Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook Baltimore : Williams & Wilkins , 1991

Средства за оценяване:

курсова работа

самостоятелна разработка