DEVM203 Развитие на езика в детска възраст

Анотация:

Курсът допълва образованието на студентите с основни теоретични познания и конкретни практически умения по една от най-интересните области на детското развитие, а именно развитието на езиковите способности в детска възраст, както и развива по-общи академични умения като работа в екип, работа по изследователски проект, работа с електронни бази от данни и описване на изследване. Тематиката на курса покрива основните подобласти (развитие на фонология, лексика, граматика) и спорни теоретични въпроси (за ролята на средата и на вродените механизми, за не/отделимостта на развитието на граматиката от другите аспекти на езика и комуникацията и т.н.). Очертават се нормите на езиково развитие на детето в ранна възраст като база за изучаване на патологията на езиковото / речевото развитие в други курсове.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

проф. Елена Андонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни теоретични въпроси и изследователски дилеми в областта на развитието на детски език

• Основни емпирични парадигми за изследване на развитието на езика в детска възраст

2) могат:

• да предприемат някои видове изследователски дейности в областта на развитие на езика в детска възраст, например количествени анализи на натрупването на лексика, анализ на употребата на словоред, членуване, род и други граматични категории, както и развитие на словното богатство при децата, уменията им за повествование, различните стилове на взаимодействие на родители с деца и тяхната връзка с индивидуалните разлики при усвояване на езика, анализ на типични грешки и т.н.

• да обсъждат основни въпроси за развитието на лексиката и граматиката при децата и за влиянието на средата и наследствеността

• да направят структурирано описание на изследователски анализи в областта


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• J. N. Bohannon Ml & J. D. Bonvillian (1997) Theoretical Approaches to Language Acquisition, In:

Jean Berko Gleason (ed.) (1997) The Development of Language. Boston: Allyn & Bacon, pp. 259-

315 [в превод]

• Стоянова Ю. Овладяването на езика – уравнение с три неизвестни. – В: Стоянова Юлияна. Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 13 - 24.

• Велка Попова. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТСКАТА РЕЧ. http://liternet.bg/publish10/velka_popova/metodi.htm

• В. MacWhinney. Child Language Data Exchange System. Introduction. http://childes.psy.cmu.edu

• Стоянова Ю. Функционализъм и формализъм – основни направления в психолингвистиката на развоя. – В: Стоянова Юлияна. Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992, 8 – 14.

• Стоянова Ю. Изказвания без думи – предвестници на комуникацията. – В: Стоянова Юлияна. Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992, 14 – 20.

• Блажев Б., Попова В. Звуков строеж на думите в детската реч. – В: Блажев Блажо, Попова Венче. Чудесата на детската реч. София: Тилиа, 1995, 21 – 32.

• Crystal David. Child Language Acquisition. First Year. Phonological Development. – In: Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. Cambridge University Press. 1997, 238 – 243.

• Markson, L. & P. Bloom (2001) Evidence Against a Dedicated System for Word Learning in

Children. In: Eds. M. Tomasello & E. Bates (2001) Language Development: The Essential

Readings. Oxford: Blackweil Publishers, pp. 129-133 [в превод]

• Стоянова Ю. Класификация на обектите – превербална основа на семантиката. – В: Стоянова Юлияна. Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992, 19 – 20.

• Crystal David. Child Language Acquisition. First Year. Semantic Development. – In: Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. Cambridge University Press. 1997, 246 – 247.

• MacWhinney, В. (1998) Computational Analysis of Interactions. In: В. MacWhinney (ed.) (1998) Handbook of Child Lang. Oxford: Blackweil Publishers, pp. 152-178 [в превод]

• Bates, Е. & J. Goodman (2001) On the Inseparability of Grammar and the Lexicon: Evidence from Acquisition. - In: Eds. M. Tomaselio & E. Bates (2001) Language Development: The Essential Readings. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 134-162 [в превод]

• Tomaselio, M. (2001) Perceiving Intentions and Learning Words in the Second Year of Life. - In: Eds. M. Tomaselio & E. Bates (2001) Language Development: The Essential Readings. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 111-128 [в превод]

• Попова Велка. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2006.

• Akhtar, N. (2001) Acquiring Basic Word Order: Evidence for Data-Driven Learning of Syntactic Structure. In: Eds. M. Tomaselio & E. Bates (2001) Language Development: The Essential Readings. Oxford: Blackweil Publishers, pp. 187-202 [в превод]

• Tomasello, M. (2001) The Item-Based Nature of Children’s Early Syntactic Development. In: Eds. M. Tomasello & E. Bates (2001) Language Development: The Essential Readings. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 169-186 [в превод]

• Попова Велка. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2006, 93 – 218.

• Стоянова Юлияна. Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 1992. 20 – 121.

• Meisel, J. (1998) Parameters in Acquisition. In: В. MacWhinney (ed.) (1998) Handbook of Child Lang. Oxford: Biackwell Publishers, pp. 10-35 [в превод]

• Стоянова Юлияна. Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 148 – 185.

• Crystal David. Child Language Acquisition. First Year. Grammatical Development. – In: Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. Cambridge University Press. 1997, 244 – 245.

• Ochs, Е. & В. Schieffelin (1998) The Impact of Language Socialization on Grammatical Development. In: B. MacWhinney (ed.) (1998) Handbook of Child Lang. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 73-93 [в превод]

• Стоянова Ю. Ранните детски изказвания между прагматика, семантика и граматика. // Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 25 - 37.

• Стоянова Ю. Вербална комуникация между възрастни и деца. - В: Стоянова Юлияна. Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 50 – 69

• Стоянова Ю. Функции на деминутивите в общуването между възрастни и деца.// Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 110 - 127.

• Bates, Е. (1998) Individual Differences and their Implications for Theories of Language Development. In: B. MacWhinney (ed.) (1998) Handbook of Child Lang. Oxford: Blackweli Publishers, pp. 96-151

• Стоянова Ю. Индивидуални вариации във вербалното развитие. // Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 38 - 49.

• Стоянова Ю. Детската креативност и овладяването на българския език. Непреднамерени оказионализми. //. Психолингвистични изследвания. София: Веда словена, 2006, 70 - 109.

• Crystal David (1997). The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. Cambridge University Press.

• М. Tomasello & Е. Bates (eds.) (2001) Language Development: The Essential Readings. Oxford: Blackweli Publishers

• B. MacWhinney (ed.) (1998) Handbook of Child Lang. Oxford: Blackweli Publishers Jean Berko Gleason (ed.) (1997) The Development of Language. Boston: Allyn & Bacon

Средства за оценяване:

реферат 30%

изследователски проект 50%

активно участие и тест 20%