DEVM102 Психопатология на развитието

Анотация:

Курсът представя общата рамка на психопатология на развитието. Той дава на студентите обща представа за различните нарушения и разстройства на развитието през детството и юношеството. Студентите в него усвояват основни познания за етиологията, клиничната картина, психологическа оценка и психологическа работа при отделните нарушения на развитието, както и основни умения за идентифициране на тези нарушения.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Колчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Възгледите за норма и патология на психичното развитие

• Обяснителни модели за появата на проявите на психопатология в процеса на развитието

• Психологическото изследване на деца в норма и с нарушения в развитието

• Психотерапевтичните техники при деца в норма и с нарушения в развитието

• Етиологията и клиничната картина на различните психични разстройства на развитието

• Значението на ранната диагностика, интервенция и работа с родителите

2) могат:

• Да идентифицират основни нарушения в развитието


Предварителни изисквания:
Базисни познания по:

• психология на развитието,

• психопатология,

• въведение в клиничната психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Норма и патология на психичното развитие. Групи деца с нарушения в развитието
 2. Обяснителни модели. Критерии
 3. Психологическо изследване на деца в норма и с нарушения в развитието
 4. Психотерапия при деца в норма и с нарушения в развитието
 5. Интелектуални нарушения
 6. Разстройства от аутистичния спектър
 7. Хиперактивност и дефицит на вниманието
 8. Емоционални разстройства
 9. Разглеждане на случаи
 10. Разглеждане на случаи
 11. Разглеждане на случаи

Литература по темите:

Основна

• Мэш., Э, Д.Вольф, Детская патопсихология, М., 2002

• Lemma., A, (1996), Introduction to Psychopathology, SAGE Publications Ltd

• Howlin, P., T.Charman, M.Ghaziuddin, (2011), The SAGE Handbook of Developmental Disorders SAGE Publications Ltd

• Kaplan, H., B.J.Sadock, J.A.Grebb, (1994), Kaplan and Sadock's synopsis of pschiatry: behavorial sciences, clinical pschiatry, Baltimore: Williams & Wilkins, 7th ed.

• Weis, R., (2014), Introduction to Abnormal Child and Adolescent Psychology, Second Edition, SAGE Publications Ltd

• Wilmshurst, L., (2014), Child and Adolescent Psychopathology, A Casebook, Third Edition, SAGE Publications Ltd

Допълнителна

• Ачкова, М., Детска психиатрия, В.Т., 2001

• Матанова, В., Психология на аномалното развитие, С., 2003

• Barlow, D. H., & Durand, V. M. (1999). Abnormal psychology. An integrative approach (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

• Child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook, Ed. by Melvin Lewis, (1991), Baltimore: Williams & Wilkins

• Davison, G.C., J.M.Neale (1996), Abnormal psychology, New York: Wiley

• Oltmanns, T.F., J.M. Neale, G.C.Davison, (1995), Case studies in abnormal psychology, New York: Wiley, 4th ed.

• Ramsden, P., (2013), Understanding Abnormal Psychology, Clinical and Biological Perspectives, SAGE Publications Ltd

• Ray, W.J., (2014) Abnormal Psychology, Neuroscience Perspectives on Human Behavior and Experience, SAGE Publications Ltd

• Sattler, J. M. (1988). Assessment of children (3rd ed.). San Diego, CA: Sattler.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА