CASM320 Музика и звук в киното

Анотация:

Изграждане на музикална култура в студентите. Запознаване с музикални стилове. Разглеждане на теоретични аспекти на звуковото оформление в анимационния филм.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Мариана Вълканова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да изберат подходяща музика и звукови ефекти за своя авторски филм.

2) могат:

Да представят пред професионалните музиканти, композитори и специалисти своите изисквания и идеи за озвучаването на филм.


Предварителни изисквания:
Обща музикална култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Белтрандо-Патие, Мари-Клер. «История на музиката» 1 и 2 ч., изд. Музика, 2006

Хаджиев, Парашкев. «Елементарна теория на музиката», изд. Музика, 2009.

Допълнителна

Филми от българската анимационна школа

chitanka.info/book/744-istorija-na-muzikata

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80 %

УСТЕН ИЗПИТ 20 %