CASM317 Режисура на изрезковия филм II част

Анотация:

Курсът е продължение на курс CASM175 Режисура на изрезков филм I част.

Той има за цел да запознае студентите в теоретично-исторически и практически план с анимационния изрезков филм, като ефективен и бърз начин за реализация на авторски анимационни филми с високохудожествена визуална и пластична култура. Лекциите в курса ще дадат необходимия контекст на студентите да анализират качествата на анимационния изрезков филм, за да могат успешно да ги приложат на практика в собствените си проекти.

Акцентът на този магистърски курс е обърнат най-вече към режисьорските търсения и умения на студентите, с цел създаването на завършен проект за последваща реализация на авторски анимационен изрезков филм.

Ролята на изрезката в историята на декоративните и изящни изкуства е изключително разнообразна и многозначна. Проследявайки развитието ѝ от древни времена, ние можем да разграничим множество различни начини на употреба, в зависимост от материалите, от които изрезката е била „отделена“ и действията последващи този процес. Термините, които илюстрират тези разлики ни дават по-ясна представа за техниката и целта на изрезката – апликация, декупаж, бриколаж, колаж, асемблаж и други.

Когато говорим за анимационна изрезка (cut-out animation), преобладаващото схващане е за хартиена изрезка, която: би могла да бъде или да не бъде фрагментирана, която е свободно движеща се, или е свързана със стави, която е анимирана чрез стоп моушън движение на различните части, или чрез заместване на нова изрезка във всеки фрейм, която е осветена отгоре, или отдолу, като силует, но всъщност съществуват много повече вариации на анимационната изрезка. Например, употребата ѝ като колаж и асемблаж, използвайки не само плоски хартиени изрезки, а също изрезки от други материали, и дори реални обемни предмети като част от колажната анимирана композиция. Друг тип разновидности на анимационната изрезка се появяват от съвременната дигитална употреба на „изрязани“ (cut) и „залепени“ (pasted) анимирани изображения.

Изрезковият анимационен филм, подчинен на строго специфични закономерности, произтичащи от структурата му и технологията при осъществяването му, е по-малко динамичен от класическият рисуван анимационен филм, но далеч по-авторски експресивен. Анимационните декори и типажи, осъществени директно от художника-режисьор реализират в пълна степен художествено-артистичните му нагласи и придават на филма стойност на автентична авторска творба.

За реализирането си изрезковият филм изисква много по-малко разходи за консумативи и това го прави лесно осъществим в условия на ограничен финансов ресурс, какъвто може да бъде студентският бюджет.

прочети още
Анимационна режисура

Преподавател(и):

 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческото развитие на анимационния изрезков филм и познават в дълбочина световните и национални майстори на анимационната изрезка, както и техните най-представителни филми;

• теоретическите и практическите принципи при създаването на анимационен изрезков филм, изграждането на неговата режисура и драматургия и търсенето на отличителен авторски стил;

• проблемите касаещи анимационния изрезков типаж, неговото раздвижване, ротация, ключови рисунки, колориране и композиране в отделните сцени и панорами, съобразени с движение на камерата и анимационната драматургия;

2) могат:

• да развият успешно, като художници-режисьори, цялостен проект за реализация на авторски анимационен изрезков филм;

• да анализират и да вникват в същината на един изрезков анимационен филм;

• да владеят кинотехнологията и спецификата на изрезковия филм както с традиционни, така и с дигитални техники;

• да прилагат в професионален план усвоената дисциплина както за направата на авторски проекти, така и за имплементирането ѝ в комерсиални медийни продукти.
Предварителни изисквания:
Студентите да са записали и завършили курс CASM175 Режисура на изрезков филм I част.

Студентите да имат знания и/или умения:

• за работа с анимационна установка, камера и компютър;

• за разработване на анимационен типаж и декор;

• за разработване на анимационен сценарий и сториборд;

• за раздвижване / анимиране на анимационни персонажи в класическа рисувана и/или дигитална техника.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусия върху разработваните от студентите, в първата част на курса, проекти
  2. Режисура на традиционна изрезкова анимация
  3. Практика - разработка на сториборд и аниматик за изрезков анимационен филм
  4. Режисура на изрезков колажен филм
  5. Дискусия / Практика / Консултация за практически задачи
  6. Режисура на съвременна изрезкова анимация в традиционни и дигитални техники
  7. Практика - разработка на анимационен тест в изрезкова анимационна техника
  8. Анализ на творби в изрезковата анимационна техника
  9. Презентация на завършени проекти за изрезков анимационен филм

Литература по темите:

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume I: Foundations-The Golden Age. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume II: The Birth of a Style-The Three Markets. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume III: Contemporary Times. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• АСЕНИН, С., 1974. Волшебники экрана. Москва: Искусство.

• ВОЛКОВ, А. А., 1974. Мультипликационный фильм. Москва: Знание.

• DU, D.Y., 2019. Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s–1970s. Honolulu: University of Hawai'i Press.

• MACDONALD, S., 2016. Animation in China: History, Aesthetics, Media. London: Routledge.

• PONTIERI, L., 2012. Soviet animation and the thaw of the 1960s. Eastleigh: John Libbey & Co.

• МАРИНЧЕВСКА, Н., 2000. Българско анимационно кино 1915-1995. София: Колибри.

• PILLING, J. (ed.), 1998. A Reader in Animation Studies. Bloomington: Indiana University Press.

• TAYLOR, B., 2006. Collage: The Making of Modern Art. London: Thames & Hudson.

• FURNISS, M., 2016. A New History of Animation. New York: Thames & Hudson Inc.

Средства за оценяване: