MBAM632D Международен стратегически маркетинг в туризма

Анотация:

Дисциплината "Международен стратегически маркетинг в туризма" обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и им придава подчертана практическа насоченост.

Целта на курса е студентите да получат задълбочени знания за методологията на разработване , оценка, избор и изпълнение на маркетингови стратегии в туристическата индустрия и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Курсът е разделен на две части, между които съществува вътрешна връзка и обусловеност. В логическа последователност се изясняват стратегическите аспекти на маркетинговия процес: същността, характеристиките и етапите на стратегическо маркетинговото планиране, методологията на стратегическите маркетингови анализи, съдържанието и структурата на маркетинговата стратегия и процеса на нейното формулиране и оценка, класифицирането на маркетинговите стратегии според различни критерии, особеностите на проектиране на маркетинговата организационна структура и на маркетинговия контрол.

Наред с лекциите са предвидени: решаване на казус, самостоятелна и групова работа върху конкретни задачи, посредством които се постига практическа насоченост на курса.

В резултат на курса"Международен стратегически маркетинг в туризма" студентите ще могат да систематизират и разширят своите теоретични знания и умения в областта на маркетинговото управление, ще успеят да формират стратегическо мислене и отношение към бизнеса.

Цели на курса:

- Получаване на задълбочени знания за методологията на разработване , оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии

- Формиране на умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблем

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Миланова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

проектиране на маркетингова организационна структура

основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

2) могат:

да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на туристически фирми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- основни знания в областта на маркетингаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Дракър, П. Ефективното управление. Класика и стил. 2002

2. Дракър, П. Практика на мениджмънта. Класика и стил. 2002

3. Залтман, Дж. Как мислят потребителите? Незаменими прозрения за "манталитета" на пазара. Класика и стил. 2006

4. Каплан Робърт С. Дейвид П. Нортън. Стратегически карти - да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати, Класика и Стил. 2011.

5. Котлър, Ф., Дж. Каслионе. Хаотика: Мениджмънт и маркетинг в епохата на турбулентността."Класика и стил". 2009

6. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. Питер. 2006

7. Линдстрьом, Мартин. Биология на купуването - основи на невромаркетинга.

Изток - Запад. 2011.

8. Младенова, Г. Маркетингово планиране. УИ "Стопанство". 2006

9. Прайснер, А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбьiте. Гребнников. 2009

10. Прайснер, Андреас. Мениджмънт на клиентите. Еастра 2011

11. Рибов, М. 2005. Туризъм без граници. Конкурентното предимство в туризма. Нова звезда.

12. Стратегическият избор в туризма. 2005. Тракия-М.

13. Тончев, Цв., С. Милева. 2004. Социална психология и туристическо поведение. Тилиа.

14.

15. Тед Левит за маркетинга. Класика и стил. 2008

16. Хетън, А. Планирането в маркетинга. Инфодар. 2001

17. Чан Ким, Моборньо. Стратегията "Син океан", Локус. 2006

18. Aaker, David A. , Damien McLoughlin, Strategic Market Management: Global Perspectives. Wiley. 2010

19. Bob de Wit, Ron Meyer. Strategy: Process, Content, Context. 4th. Ed. CENGAGE Learning, 2010.

20. Blythe, J., Ph. Magicks. Marketing Planning: Strategy, Environment and Context. Financial Times Management, 2010.

21. Calkins, Tim . Breakthrough Marketing Plans: How to Stop Wasting Time and Start Driving Growth. Palgrave Macmillan, 2008.

22. Executing Strategy: Identify Priorities, Create Action Plans, Make Judgment Calls. "HPB Pocket Mentor", Harvard Business School Press, 2009.

23. Gilligan, C., Richard M.S. Strategic Marketing Planning, Wilson Taylor & Francis; 2-nd ed., 2009.

24. Hartline, M., O.C. Ferrell. Marketing Management Sstrategy, 5th ed., CENGAGE Learning, 2010.

25. Hiebing, R., S. Cooper and S. Wehrenberg. The Successful Marketing Plan: How to Create Dynamic, Results Oriented Marketing, McGraw-Hill; 4-th edition, 2011.

26. Lehmann, D. R. Winer. Analysis for Marketing Planning. McGraw-Hill/Irwin; 7-th ed., 2007.

27. Lenskold, James D.. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, and Corporative Profitability, 3-rd ed., McGraw Hill. 2005

28. Luther, W. M. The Marketing Plan: How to Prepare and Implement It. AMACOM; 4-th ed.. 2011.

29. McDonald M., H. Wilson. Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them. Wiley; 7-th ed., 2011.

35. Schewe, Ch. D., A. W. Hiam. The Portable MBA in Marketing. John Wiley & Sons, Inc. 2007

36. Sorger, S. Marketing Planning. Prentice Hall, 2011.

37. Walker, Orville C. , John Mullins, Jr. Harper W. Boyd. Marketing Strategy: A Decision-Focused Approach. 7th ed. McGraw-Hill, 2010

38. West, D. , John Ford, Essam Ibrahim. Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage. 2nd ed. Oxford University Press, 2010

39. West, D. Strategic Marketing: Creating Competitive Advantage. McGraw Hill. 2010.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%