APLM244D Антропология на Европа

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с водещите в антропологията дебати около изучаването на обществата и културите на европейския континент. Курсът включва както проследяване на историята на антропологическия интерес към Европа, така и различните гледни точки при нейното изучаване – “отвътре” (т.е. от позицията на европейските антрополози) и “отвън” (от Америките, бившите колонии и т.н.). Студентите се запознават с основни термини и концепции, свързани с описанието на типично европейски културни феномени, както и с развоя на антропологията като наука в различни краища на Европа. Курсът е включен в международен проект, обхващаш 20 европейски университета, за въвеждане на общи стандарти в преподаването и изследванията по антропология на Европа.

прочети още
Културна и социална антропология ДО

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Получават системно познание за съвременното състояние и развой на антропологията в Европа, както и компетенции, засягащи европейските културни реалии.

• Запознават се с дебатите, характеризиращи развоя на антропологията от 60-те години на 20 в. до днес, свързани с разпада на колониалната система, правенето на антропологически изследвания “у дома”, преосмислянето на методите на теренно изследване, както и обществената ангажираност на антропологическите изследвания, участието на антрополозите в такива важни социално-политически проекти като създаването на нова Европа.

2) Студентите могат:

Да анализират в сравнителен план култури и общества

Имат умения за саморефлексия, т.е. за изучаване на собствената култура в контекста на най-непосредственото й обкръжение – останалите европейски култури.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература:

Барерас, А. Антропология на Европа. Работен план за преподаване и изследване. – Годишник на департамент „Антропология”, НБУ, т. 1. www.nbu.bg/anthropology

Вълчинова, Г. Българските представи за Европа: разноречивите гласове на „културната близост” – Антропологични изследвания, т. 5, София, НБУ, 2004: 99-118

Деланти, Дж. Изобретявайки Европа. Идея, идентичност, реалност. София: Балкани, 2004

Джордано, К. Враст, недоверие, наследство. София, Полис, 2006

Елчинова, М. Пътят на Балканите към Европа: българската гледна точка – Антропологични изследвания, т. 3, София, НБУ, 2002: 29-44

Лазова, Цв. Митът за Европа: организация на мита и конструиране на културната идентичност на древните гърци - Антропологични изследвания, т. 5, София, НБУ, 2004: 85-98

Хърцфелд, М. Културната интимност. София, Просвета, 2007

Допълнителна литература:

Андерсън, Б. Въобразените нации. С., 1999

Гелнър, Ъ. Нации и национализъм. С., 2001

Живков, Т.Ив. Увод в етнологията. Пловдив, 2000

Bakic-Hayden, M. 1995: Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia. In: Slavic Review, vol. 54: 917-931.

Bax, М. Medjugorje: Religion, Politics, and Violence in Rural Bosnia. Amsterdam 1995

Bellier, I.; Wilson, T.M. (eds.) (2000) An Anthropology of the European Union. Building, Imagining and Experiencing the New Europe. Oxford: Berg.

Bendix, R. 1997. In Search for Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison: The University of Wisconsin Press.

Bendix, R. 2003. Translating between European ethnologies. In editors Times, Places, Passages, Selected Papers of the 7th SIEF Conference. Budapest: Akademiai Kiado.

Beyer, Р. Religion and Globalization. SAGE Publications 1997

Boissevain, J. 1975. Towards a Social Anthropology of Europe. In: Boissevain, J.; Friedl, J. (eds.), Beyond the Community: Social Process in Europe. The Hague: Department of Educational Science of the Netherlands.

Boissevain, J.; Friedl, J. (eds.) 1975. Beyond the Community: Social Process in Europe. The Hague: Department of Educational Science of the Netherlands.

Boissevan, J. Saints and Fireworks. Religion and Politics in Rural Malta. 1965

Bringa, T. Being Muslim the Bosnian Way. London 1999

Christian, W.A., Jr. Local Religion in Sixteenth-Century Spain. Princeton, 1981

Christian, W.A., Jr. Person and God in a Spanish Valley. Princeton, 1989

Goddard, V.; Shore, C.; Llobera, J. (eds.) 1994. The Anthropology of Europe: Identity and Boundaries in Conflict. Oxford: Berg.

Grillo, R.D. (ed.) 1980. ‘Nation’ and ‘State’ in Europe. Anthropological Perspectives. London: Academic Press.

Goody, J. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1983

Hann, C. 2003. The Anthropology of Europe and Eurasia. Halle: Max Planck Institute for Social Anthropology. (Working Paper № 57).

Niedermuller, P. and Stoklund, B. (eds.) 2001. Europe. Cultural Construction and Reality. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.

Roth, K. 1996. European Ethnology and Intercultural Communication. Ethnologia Europaea 26: 3-16.

Shadid, W.A.R. and P.S.van Koningsveld (eds.). Muslims in the Margin: Political Responses to the Presence of Islam in Western Europe. KOK Pharos Publishing House, 1997

Shore, C. 2000. Building Europe: The Cultural Politics of European Integration. London: Routledge.

Todorova, M. Balkan Family Structure and the European Pattern. Washington: The American University Press, 1993

Todorova, M. 1997: Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University Press.

Verdery, K.. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton University Press, 1996

Werbner. The Politics of Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community. Zed Books Ltd., 1997

Wintle, M. (ed.). 1996: Culture and Identity in Europe. Ashgate: Aldershot – Brookfield, USA – Singapore – Sidney.

Wolf, E.R. 1982. Europe and the People without History. Berkeley: University of California Press.

Средства за оценяване:

1. Студентски презентации на тема "Развитие на идеята за Европа" и "Исторически региони в Европа".

2. Участие в дискусия

3. Тест