APLM241D Проект: Антропология на наследството

Анотация:

Целта е да се усвоят познания и умения за анализ на култури и социални структури на регионално равнище, свързани с потоци на придвижване на хора съобразно конкретен социално-политически контекст; за преструктуриране на пространства и тяхното символно усвояване / фрагментиране.

прочети още
Културна и социална антропология ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: да интерпретират отношенията култури и територии в теоретичен и исторически план; имат познания за култури и социални структури в контекста на глобализация; да интерпретират употребите на културни различия на всекидневно ниво и на политическо ниво.

2) умения: за решаване на актуални проблеми при конструиране и употреби на културни различия съобразно политическия контекст; да откриват възможни точки на конфликт, на затруднена комуникация при срещи с "другостта".


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Бакалавърска степен от областта на хуманитаристиката и социалните науки;

- Познания, свързани с основни понятия, свързани с антропологичното разбиране за култури, взаимодействия между култури, конструиране на идентичности.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Андерсон, Б. 2000: Въображаемите общности. ИК "Критика и хуманизъм".

Бауман, З. 1999: Глобализацията. Последиците за човека. ЛиК.

Антропологични изследвания. Т. 1 - 6. НБУ/Селекта.

Кръстева А. (съст.) От етничност към миграция. С., 2006.

Appadurai, A. 1996: Modernity at large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Benveniste, A. 1994:Le territoire immigre et ses resaux. - In: Ethnicisation des rapports sociaux. L'Harmattan.

Clifford J. 1996: Malaise dans la culture: l'ethnographie, la litterature et l'art au XX siecles. P., ENS des Beaux-Arts.

Levy-Strauss Cl. 1983: Le regard ?loign?. P.

Laplantine, Fr. 1999: Je, nous, les autres. Le Pommier.

Pandolfi, M. 2002: La violence des structures internationales. - Conflit et cultures. Courmayeur, Italie, 14-16.12.2002.

Phein, C. 2001:Le ghetto de Louis Wirth: forme urbain, institution et systeme social. - In: B.

Poulot, D., D. Grange (sous dir.). 1997: L'esprit des lieux. Le patrimoine et la cit?. Grenoble.

Poutignat Ph., J. Streiff-Fenart. 1995:Theories de l'ethnicite. PUF.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%