APLM117D Антропология на наследството

Анотация:

Курсът коментира и анализира процедурите по създаване, изобретяване и ценностно преосмисляне на (културни) наследства в процеса на глобализиращи се икономика и култура, както и в контекста на европейска интеграция. Цели: представяне на възможни подходи към наследствата в съвременността като културни политики и политики на идентичност; запознаване и анализиране на значимостта на културите в антропологичен смисъл при създаване на нови реалности на равнище европейско, регионално, трансгранично; запознаване и интерпретация на наследствата и тяхното "онаследяване" в социален аспект като исторически конструкти и техните употреби в политически план; деконструиране на наследствата в Европа в исторически и в теоретични аспекти.

прочети още
Културна и социална антропология ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да деконструират образи и представи; да интерпретират отношенията култури и територии в теоретичен и исторически план; да анализират политически употреби на културите като начини на живот; да решават актуални проблеми при конструиране и употреби на културни различия в разнообразен политически контекст

2) могат:

- да решават актуални проблеми при конструиране и употреби на културни различия в европейски контекст и по примера на различни политически рамки


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Антропологични изследвания, 1-6. Изд. на НБУ

Град - граници - гражданство. Социологически проблеми, И. Дичев - съст. 2003, № 4 (издадена през 2004).

Град и наследства. - Български фолклор, 2004, кн.1-2.

Балканите като метафора. Между глобализацията и фрагментаризацията (под редакцията на Д. Биелич и О. Савич). ИК "Труд". С. 2004.

Балкански културни взаимоотношения. С., 1980.

Балкански идентичности. С., 2001.

Балкански идентичности. Т. 4. С., 2003.

Балканските идентичности в българската култура. Изд. "Кралица Маб". С., 2003.

Бокова, И., Г. Краев (съст.). Маска и ритуал. С., 1999.

Брубейкър, Р. Национализмът в нови рамки. КХ, 2004.

Госийо, Ж.-Фр. Етничност и власт на Балканите. Изд. ЛИК. С., 2005.

Дел'Агата, Дж. Студии по българистика и славистика. Библиотека Български месечник, С., 1999.

Джуджев, Ст. Музикографски есета и студии. С., 1977.

Дичев, И. Пространства на желанията, желания по пространства. Етюди по градска антропология. С., 2005, Изток - Запад.

Евзлин, М. Космогония и ритуал. М., 1983.

Живков, Т. Ив. Етничният синдром. С., 1994.

Иванов, В. Вс. История славянских и балканских названий металлов. М., 1992.

Иванов, В. Вс., В. Н. Топоров. Древние Балканы как ареал межязиковий и межкультурных динамических взаимодействий. - В: Историчесские и историко-культурные процессы на Балканах. Т. 7. М., 1982.

Местни култури и традиции в България и Италия: научни дебати и политики по наследяване. Акад. изд., С., 2006.

Наследство и наследяване в сферата на културата. Христоматия, ръкопис (И. Бокова - съст.), С., 2000.

Тейлър, Ч. (и др.) 1996: Мултикултурализъм. ИК "Критика и хуманизъм".

Фол, А. Древната култура на Югоизточна Европа. УИ "Св. Климент Охридски". С., 1998.

Допълнителна

Языковые данни и этнокультурный контекст Средиземноморья. М., 1978.

Appadurai, A. 1996: Modernity at large: cultural dimensions of globalization. Minneapolis, University of Minnesota Press.

Amselle J.-L. 2001: Branchements. Anthropologie de l'universalite des cultures. Flammarion.

Benveniste, A. 1994:Le territoire immigre et ses resaux. - In: Ethnicisation des rapports sociaux. L'Harmattan.

Barth, Fr. Les groupes ethniques et leurs frontieres. - In: Poutignat, Ph., J. Streiff-Fenart. Theories de l'ethnicite. PUF, 1995.

Bonniol, Jean-Luc. L'invention d'un territoire et sa confrontation aux limites administratives.Le cas des Grands Causses. - Printemps 2005, N°8. Pays, terroirs, territoires: http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm

Brunet, R. La carte, mode d'emploi. Fayard/ Reclus. Paris, 1987.

Camilleri, C., M. Cohen (sous dir.). 1986: Chocs des cultures: concepts et enjeux pratiques de l'interculturel. L'Harmattan.

Chevallier, Denis (sous la direction de). Vives campagnes. Le patrimoine rural, projet de societe. Autrement, coll. Mutations, n°194, mai, 2000, 223 p.

Certeau, Michel de (avec la coll. de D. Julia, J. Revel). La culture au pluriel ("La beaute du mort"). Christian Bourgeois ed., P., 1974.

Clifford J. 1996: Malaise dans la culture: l'ethnographie, la litterature et l'art au XX siecles. P., ENS des Beaux-Arts.

Desvallees Andre, 1995, "Emergence et cheminements du mot patrimoine", Musees et collections publiques en France (208-3) : 6-29; цит. по Ortar

Laplantine, Fr., A. Nouss 2001: Metissages de Arcimboldo a Zombi. Pauvert, 2001.

Laplantine, Fr. 1999: Je, nous, les autres. Le Pommier.

Le choc des cultures a l'heure de la mondialisation. Esprit, 1996.

Metral, J. (coordonne par). 2000: Cultures en ville ou de l'art et du citadin. Eds. l'Aube.

Micoud, A., M. Peroni (coord. par). 2000: Ce qui nous relie. Eds. l'Aube.

Micoud A. (textes ressembles par). 1991:Des Hauts - Lieux. La construction sociale de l'exemplarite. CNRS.

Saez, J.-P. (sous dir.) 1995: Identites, cultures et territoires.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%