MHRB327D Семинар: Стандарти и системи за качество

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на управлението на качеството.

Основните цели на курса са студентите да добият практически умения за управление на качеството в бизнес организациите

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

могат:

• да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

• да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

• да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

• да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт;

• Организационна култура;

• Управление на промените;

• Управление на иновационния процес;

• Производствен мениджмънт.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ. РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО: ОСОБЕНОСТИ, СТАНДАРТИ. ГЕНЕРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО. ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО.
  2. ВЪВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  3. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ТИПОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПОДХОДИ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Радев, К. (2016). Управление на качеството, НБУ, София

2. Радев, К. (2019). Управление на търговската дейност на малките и средните фирми. Фатум ООд, София

3. Радев, К. (2018). Стратегически мениджмънт, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

4. Радев, К. (2018). Управление на иновациите, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

5. Радев, К. (2018). Бизнес анализ, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

6. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, www. weforum.org

7. Министерство на здравеопазването на Република България, Концепция „Цели за здраве 2020“, 2015, София

8. Министерство на здравеопазването на Република България, Национална здравна стратегия 2020, 2015, София, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf

9. Министерство на здравеопазването на Република България, План за действие за изпълнение на национална здравна стратегия 2020, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/plan_za_deistvie-nzs_2020.pdf

10. Закон за здравето, Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/22/zakon-za-zdraweto-2018.pdf

11. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/25/zzbut.pdf

12. Закон за храните,Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/25/zhr.pdf

Допълнителна литература:

1. Дракър, П. (1997). Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна

2. МакФорън, Д. (1991). Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, София,

3. Мирчев, М. (2001). Основи на управлението, Варна

Средства за оценяване:

Студентът може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача и представянето на семинара през семестъра.

Оценяването на студентите в сесията става чрез практическа самостоятелна работа, предадена в MOODLE НБУ. Относителната тежест е 100%.