MHRB324D Проект: Разработване на проект

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът е насочен към развитие на практически умения за извършване на необходим комплекс от проучвания и анализи за формулиране на обосновано и реалистично Задание за изпълнение на проект, по избрана от студентите индивидуална тема. Крайният резултат от курса е разработено и предадено Задание за изпълнение на проект, което е обект на оценка от преподавателя. Студентите получават подробна обратна връзка и обосновка за получените оценки.

• Да развие практически умения за приложение на концепции, модели, подходи и инструменти за системно подробно планиране на проект

• Да развие умения за представяне на съответния документ

• Да даде възможност на студентите да приложат наученото в курс „Управление на проекти” към избрана от тях ситуация на промяна.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни изисквания към съставяне на Задание за проект;

• подходи методи за планиране на различни проучвания и анализи, необходими за изпълнение на изискванията към Задание за проект.

2) могат:

• да дефинират цели, насоки и същност на промяна, която да се осъществи чрез проект;

• да планират и проведат системни и целенасочени проучвания и анализи, свързани с проекта си;

• да прилагат оценка на целите на проекта спрямо целите на организацията;

• да идентифицират заинтересовани от проекта лица;

• съставят и представят Задание за проект, според изискванията на този курс.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление на хора и процеси

• Управление на проекти.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Базлянков, Л. Управление на проекти, учебно помагало, НБУ, 2011

Бизнес план и инвестиции. Аделина Костова. НБУ, София, 2002.196 стр. ISBN 954-535-086-5

Икономика за мениджъри. Аделина Костова. НБУ, София, 2002,2003, 2005. 360 стр. ISBN 954-535-119-5.

Теория за вземане на решения. Димитър Терзиев. НБУ, София,2002. 103 стр. ISBN 978-954-535-022-1

Стратегически мениджмънт. Ангел Доралийски. НБУ,София, 2002, 2005, 2008, 2011. 156 стр. ISBN 954-535-1699

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Предприемачество. Деян Дойков. НБУ, София, 2004.240 стр. ISBN 954-535-322-8

Планиране и прогнозиране. Ирена Славова. НБУ, София,2005, 2009. 231 стр. ISBN 954-535-212-4; 978-954-535-104-7

Управление на проекти. Руслан Пенчев. НБУ, София, 2008.

204 стр. ISBN 954-535-194-2

Предприемачество и предприемачески проекти. Деян Дойков. НБУ, София, 2007. 240 стр. ISBN 978-954-535-483-0

Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво

развитие. Надя Маринова. НБУ, София, 2012. 248 стр. ISBN 978-

954-535-735-0

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE НБУ. Относителната тежест е 100%.