MHRB322D Проект: Управление на промяната

Анотация:

Основната цел на самостоятелната работа е да анализира и изведе основни подходи за определяне на ефективен метод и мениджърско умение за управление на промяната ;

• Да се анализират акценти от теоретични източници (класически и съвременни по проблематиката), като се проследява развитието на основните идеи, концепции и тези на различни автори по изследваното явление;

• Привеждат се доказателства за практическата им значимост, като се предлагат аргументи и собствена позиция, като се поставят варианти за размисли, тълкуване, възможности за трансфер на идеи в нашата практика, както и възможности за реално (персонално) приложение в конкретна организация.

• Примерен обем – 5-8 стр. , като се спазва правилното академично цитиране, под линия, заглавие на статията, автор, както и систематизирането на други източници, ако има такива, в края на разработката.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно разработилите проекта студенти:

1) Знаят

• Връзката между стратегическата визия, лидерството, властта и контрола при управление на промяната.

• Различните нива и видове процеси за стратегическа промяна.

• Начините, по които всяко ниво и вид промяна биха повлияли върху изпълнението на работата от служителите и резултатите на самата организация.

• Влиянието на глобализацията, сливанията на фирми, поглъщането, придобиването и стратегическото съюзяване в процеса на развитие на организациите като динамика в процесите на промяна и трансформация.

• Начините, по които организацията може да разбере, определи и използва различните външни и вътрешни инициатори на промяната и трансформацията.

• Стратегическата роля на УРЧР за повишаване на ефективността, ефикасността и добавяне на стойност в управлението на психологическите, емоционалните, духовните и социалните процеси, свързани с различните етапи в процеса на промяна.

2) могат

• да анализират ролята на УРЧР за развитие на реалистично-скептичен подход към трансформационните интервенции, като организационно развитие, ре-инженеринг на бизнес процесите и управление чрез "тотално качество";

• да правят разлика между промяна, извършвана като “каприз на модата”, и такава, която добавя истинска стойност и е устойчива във времето;

• да дискутират и критично оценяват връзките между процесите на промяна, предизвикани от технологиите и техните човешки измерения;

• да оценяват успехите, неуспехите и риска при промяна, определяне на въздействието на успеха или неуспеха върху бъдещите процеси на промяна в организацията;

• да проектират и прилагат успешни проекти за управление на промяната в организациите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Банчева, Е. Управление на промяната, УМ-НБУ, 2009, ISBN 978-954-535-584-4

Kotter, J. (1995) Leading Change: Why Transformation Efforts Fall, Harvard Business Review, March – April.

Kotter, J. (1996) Leading Change, Harvard Business School Press.

Lewin, R. and Regine, B. (1999) The Soul at Work: Unleashing the power of complexity science for business success, Orion Business.

Lockitt, W. (2004) Change Management, 3T Productions.

Lucas, A. (1999) Six fallacies that stifle change – and how to overcome them. American Association for Higher Education Bulletin November 1999.

Mink, O. et al (1991) Open Organisations, 2nd edition. Catapult press.

Olson, E.E. and Eoyang, G.H. (2001) Facilitating Organizational Change: Lessons from Complexity Science, Jossey-Bass/Pfeiffer.

Orlikowski, W. (1996) Improving organisational transformation over time: a situated change perspective, Information Systems Research, 7(1), p. 63 -92.

Pettigrew, (2002) Handbook of strategy and management / Ed. by Andrew Pettigrew, Howard Thomas, Richard Whittington Published: London: Sage Publications, 2002

Pennington, G. (2003) Guidelines for Promoting and Facilitating Change. LTSN Generic Centre

Pfeffer, J. and Sutton, R. (2000) The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action. San Francisco: Berrett-Koehler Publications.

Rogers, E.M. (2003) Diffusion of Innovations. New York: Free Press.

Salmon, G. (1996) (2005) Flying not flapping: a strategic framework for e-learning and pedagogical innovation in higher education institutions. ALT-J, 13(3), 201 – 218.

Stacey, R. (1996) Strategic Management and Organisational Dynamics. 2nd Ed, London, Pitman.

Weick, K.E. and Quinn, R.E. (1999) Organizational Change and development. Annual Review of Psychology, 50 p.361 – 86.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (проект) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на УМ-НБУ. Оценяването на студентите в сесията става чрез практически курсов проект, предаден в MOODLE УМ- НБУ. Относителната тежест е 100%.