MHRB317D Човешката страна на бизнеса

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Разработва се курсов проект. Изследват се теоретичните основи и добрите практики свързани с „човешката страна“ на бизнеса.

Цел на курса:

• разбиране и проучване на начините, по които хората могат да допринасят за и да се превърнат в конкурентно предимство на корпоративно равнище.

• осмисляне и ангажиране с човешката страна на бизнеса.

• анализиране и критично оценяване на нашите лични модели за човешката страна на корпоративната конкурентоспособност.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основната цел на този курс е да даде на студентите теоретични и практически познания за „Човешката страна“ на бизнеса. Насочен е към разбиране на природата и стимулирането на човешките фактори, които допринасят за изграждането на устойчиво конкурентно предимство на корпоративно равнище.

2) могат

• критично да оценяват различните модели и концепции за постигане на конкурентно предимство чрез фокусирането върху човешките фактори

• разработват и прилагат модерни технологии и системи за „инвестиране“ в хората

• постигат ангажираност и мотивираност за работа – гаранция за интегритета на организацията и конкурентоспособността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За системно мислене:и системно решаване на проблеми и познаване на различните функционални области на организацията.

Компютърна грамотност.

• Интернет грамотност.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Armstrong, M. (2006). A Handbook of HRM Practice. 10th ed. London: Kogan Page.

Armstrong, M. and Baron, A., (2002). Strategic HRM. London: CIPD.

Joint, P. and Morton, B., (1999). The Global HR Manager: Creating the Seamless Organisation. London: CIPD.

Ruigrok W et al (2003) Innovative Forms of Organizing – International Perspectives, Sage

Schein E. (2004) Organizational Culture and Leadership, Pfeiffer Willey

Schein, E.H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey Bass

Schneider SC, Barsoux JL (2003) Managing Across Cultures, FT Prentice Hall

The Talent Management Handbook (2004). Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing and Promoting your Best People. Edited by Lance A. Berger and Dorothy R. Berger. New York: McGraw Hill

Допълнителна литература:

The Real Heroes of Business ... and not a CEO among them, by Fromm and Schlesinger, Doubleday, 1993.

Working Ourselves to Death by Diane Fassel, Harper, 1990.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.