MHRB316D Етика и корпоративна социална отговорност

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът е с практическа насоченост и е фокусиран върху смисъла и значението на етичното и социално отговорното бизнес поведение в съвременното общество и интегрирането на политики и практики по корпоративна социална отговорност в бизнес стратегиите на организациите. Основни цели на обучението:

След обучението участниците ще познават:

• основните възгледи и разбирания за етика и морал и възможностите на приложната етика;

• съдържанието и значението на концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО);

• причините за развитие на КСО инициативи;

• добрите практики в областта на прилагане на концепцията;

• възможните бариери за прилагане на КСО идеи и начините за преодоляването им.

След обучението участниците ще развият умения:

• да разпознават етичното поведение в контекста на конкретната бизнес среда и култура;

• да избират подходящи КСО дейности/инициативи от гл.т. на спецификата на бизнеса и средата;

• да планират дейности във всяка от областите на приложение на КСО;

• да работят в партньорство със заинтересованите страни за постигане на устойчиво развитие.

След обучението участниците ще придобият нови нагласи към социално отговорното поведение, отговарящи на промяната в очакванията на обществото.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? какво трябва да се разбира под понятията „етично поведение” и „корпоративна социална отговорност”; същността и развитието на концепцията за КСО;

? двата аспекта на КСО: КСО като израз на принципи и КСО под формата на стандарти;

? какво налага възприемането на концепцията; кои са факторите на външната и вътрешната среда, оказващи натиск за разгръщането на КСО инициативи;

? възможния обхват на действие - основните области на КСО; основните форми на практическо приложение на идеята;

? какво печели една организация от прилагането на КСО политики и практики;

? знаят, че КСО не е запазена територия само за големите компании.

2) могат:

? да разграничават основните понятия, свързани с етичното и социално –отговорно бизнес поведение;

? да правят избор за конкретни КСО инициативи в реална работна среда;

? да планират осъществяването на КСО дейности;

? да интегрират Стратегията за КСО с бизнес стратегията на организацията;

? да преценяват ефекта на КСО дейностите за организацията, обществото и средата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в следните области:

• Основи на социалното управление

• Управление на персонала

• Основи на маркетинга

• Комуникативни умения и умения за работа в екипФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Иванова, М., „Корпоративна социална отговорност – политики и реализация в малки и средни предприятия в България“, докладът за „XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНРИНГ’ 16” на ТУ-София, гр. Созопол, 19 - 23 юни 2016 г., ISSN 1310-3946, ISNN 1314-6327

Иванова, М., Гунчева, М., „Център по медиация – иновативен модел за разрешаване на конфликти“, докладът е представен на Научно – практическа конференция “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”(иновации – институции – бизнес), 7 юни 2016 год.,София, НБУ

Иванова, М., Петрова, И., „Предизвикателства пред управлението на виртуални екипи за успешни бизнес практики“, докладът е представен на международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса“, 27 ноември 2015 г. , ХТМУ, София. Издаден в Сборник на издателство кадемик пъбликрилейшънс с ISBN: 978-954-2940-19-8

Иванова, М., „Управление на работодателската марка – измерване и перспективи“, докладът е представен на национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“ , Факултет "Управление и администрация", УНСС, 22 октомври 2015, София

• Филип Котлър, Нанси Лий „Корпоративна социална отговорност”, Рой Комюникейшън, 2011г.

• „Етика: начален курс”, Лидия Денкова, НБУ

• „Диалог за етиката”, Роже Пол Дроа, Рива

Средства за оценяване:

Студентите ще работят по практическа задача и ще изготвят доклад, описващ начина на работа и постигнатите резултати. Оценката на представения доклад за работата по задачата ще формира изцяло крайната оценка от обучението в курса.