MHRB315D Управление на качеството и стандарти

Анотация:

В курса са представени същностните и методичните особености на управлението на качеството.

Основните цели на курса са студентите да добият теоретични знания и практически умения за управление на качеството в бизнес организациите.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

• типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

• основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.

2) могат:

• да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

• да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

• да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

• да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

• Основи на управлението;

• Стратегически мениджмънт;

• Управление на иновационния процес;

• Производствен мениджмънт.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и особености на системите за управление на качество на продукцията. Основни фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентоспособност.
  2. Подходи и концепции за управление на качеството
  3. Основни фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентоспособност
  4. Въведение в квалиметрията. Инженерни методи за управление на качеството
  5. Ролята на стандартизацията за развитието на качеството
  6. Системен подход при управлението на качеството
  7. Принципи и правила на разработената от ISO международна система за управление на качеството
  8. Разработване и документиране на системите по качеството
  9. Сертифициране на системи за осигуряване на качеството по ISO
  10. Одит на системите за управление на качеството

Литература по темите:

• ИСО 9001:2008 Брошура за изграждане на сертифицирана система за осигуряване на удовлетворението на клиента.

• Работни документи на различните видове стандарти - ИСО 14 0001, OHSAS, HACCP .

Средства за оценяване:

На базата на работата в групите по време на семинарното занятие и на базата на тест, който може да се попълва и дистанционно или с присъствено занятие (1 астр. час) се формира оценката.