MHRB314D Управление на проекти

Анотация:

Курсът е с практико - приложна насоченост.

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Общата цел на курса е студентите да усвоят комплекс от концепции, модели и приложни инструменти за управление и планиране на цикъла на проекта със специален фокус върху ролята на хората и екипите в тези процеси.

Целта на курса е да:

• даде ядро (система) от знания за основни концепции, модели и подходи за управление на цикъла на проекта;

• да предложи подходи и инструменти за организиране и управление на дейностите на всеки етап от проектния цикъл;

• да развие умения за прилагане на тези модели към конкретна ситуация, чрез системно използване на подходящи инструменти;

• да анализира мястото на хората и тяхното управление в цикъла на проекта;

• да анализира ролята на ръководителя /лидера/ на екипа и неговите функции;

• да анализира останалите основни роли в цикъла на проекта.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• модели и концепции за управление на цикъла на проекта;

• подходи и инструменти за анализ и планиране на дейности по проекта;

• основните роли в цикъла на проекта;

• инструменти за декомпозиране на дейностите, детайлно планиране, описание и оценка на рискове, ресурси и стъпки за съставяне бюджет на проекта;

• основните изисквания към най-тясно свързаните с проекта лица.

2) могат:

• да прилагат инструменти за анализ на средата, измерване на несъответствието, описание на продукта на проекта;

• да анализират и опишат изискванията/ очакванията на основните, свързани с проекта заинтересовани страни;

• да поставят адекватни, измерими и обвързани с организацията цели на проекта;

• да опишат системно обхвата на проекта, ограниченията на обхвата на проекта, приложимите допускания и предпоставки;

• да извършват системен анализ на групи рискове, да ги оценяват и да планират дейности за избягване/ намаляване на последствията от рискове;

• да планират и измерват необходимите усилия, продължителности, времена, ресурси и компетенции, за съставяне на подробни работни планове и бюджети;

• планират подходяща организация, комуникация и отчетност в проектните екипи;

• да формулират адекватно задание за проект.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по управление на хора и процеси.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Базлянков, Л. Управление на проекти, учебно помагало, НБУ, 2011

• Brown, M. Successful Project Management in a week, IM Foundation, Headway Hoddler and Stoughton, 1994

• Кендал, Б., Управление на човешките ресурси, УНСС, 1995

• Lock, D. The Essentials of Project Management, Gower, 1998

• Project Management Guide, European Commission, Method and Instruments for Project Cycle Management, Office for official publications of the European communities, 1997.

Бизнес план и инвестиции. Аделина Костова. НБУ, София, 2002.196 стр. ISBN 954-535-086-5

Икономика за мениджъри. Аделина Костова. НБУ, София, 2002,2003, 2005. 360 стр. ISBN 954-535-119-5.

Теория за вземане на решения. Димитър Терзиев. НБУ, София,2002. 103 стр. ISBN 978-954-535-022-1

Стратегически мениджмънт. Ангел Доралийски. НБУ,София, 2002, 2005, 2008, 2011. 156 стр. ISBN 954-535-1699

Стратегическо управление на човешките ресурси. Катя Владимирова. НБУ, София, 2009. 442 стр. ISBN 978-954-535-323-6

Предприемачество. Деян Дойков. НБУ, София, 2004.240 стр. ISBN 954-535-322-8

Планиране и прогнозиране. Ирена Славова. НБУ, София,2005, 2009. 231 стр. ISBN 954-535-212-4; 978-954-535-104-7

Управление на проекти. Руслан Пенчев. НБУ, София, 2008.

204 стр. ISBN 954-535-194-2

Предприемачество и предприемачески проекти. Деян Дойков. НБУ, София, 2007. 240 стр. ISBN 978-954-535-483-0

Управление на проекти – инструмент за постигане на устойчиво

развитие. Надя Маринова. НБУ, София, 2012. 248 стр. ISBN 978-

954-535-735-0

Средства за оценяване:

Крайната оценка за курса се формира от резултатите от два компонента на писмен изпит – тест и писмено изложение по зададена тема, с еднаква тежест – 50:50.