MHRB312D Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Изследват се теоретичните основи и добрите практики свързани с процесите на управление на промяната в организациите.

Цел на курса:

От успешно завършващите се очаква:

• Да определят ефективността на основните модели за планирана промяна и различното ниво на риск, с което те са свързани при възникване на различни ситуации в организацията

• Да определят и осигуряват ангажираност на необходимите вътрешни и външни ресурси, включително вътрешни и външни експерти, консултанти по процеси и организационни консултанти

• Да генерират структури и култури, които дават възможност на действащите специалисти по УРЧР творчески, конструктивно и непрекъснато да анализират и да осмислят своята роля като "творчески практици, да оценяват и използват неяснотата, неизбежно съпътстваща процеса на промяна и да бъдат реалистично скептични относно технологиите и подходите, свързани с промяната

• Да изграждат и развиват носители на промяната, в това число преки ръководители и други функционални мениджъри, които са чувствителни към променящите се потребности и динамика на организацията и организационната среда

• Да помагат за установяването на процеси, процедури и системи, подпомагащи трансфера на информация и знания от отделни хора и малки групи към организацията като цяло, което ще повлияе върху стратегическите решения и изграждането на нови способности

• Да развиват холистичен подход към промяната и предложените решения

• Да поддържат скоростта на промяната чрез активни действия, стратегически съвети и консултации по процеси и инициативи, с които да се влияе за промяна на задържащите и доминиращи нагласи и култури в организацията

• Да развиват стратегии и техники за успешно осъществяване на промяна, като подпомагат изграждането и поддържането на рамка в организацията, чрез която да се постига ангажираност на заинтересованите лица към прехода и промяната

• Да определят приоритетите на УРЧР в процеса на управление на промяната и доколко те съответстват на приоритетите на другите заинтересовани лица

• Да решават какво "работи" и какво - не в контекста на управление на промяната и чрез подпомагане усъвършенстването на организацията да гарантират, че ролята на УРЧР в процеса на управление на промяната подобрява дейността на организацията и добавя стойност.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят

• Връзката между стратегическата визия, лидерството, властта и контрола при управление на промяната.

• Различните нива и видове процеси за стратегическа промяна.

• Начините, по които всяко ниво и вид промяна биха повлияли върху изпълнението на работата от служителите и резултатите на самата организация.

• Влиянието на глобализацията, сливанията на фирми, поглъщането, придобиването и стратегическото съюзяване в процеса на развитие на организациите като динамика в процесите на промяна и трансформация.

• Начините, по които организацията може да разбере, определи и използва различните външни и вътрешни инициатори на промяната и трансформацията.

• Стратегическата роля на УРЧР за повишаване на ефективността, ефикасността и добавяне на стойност в управлението на психологическите, емоционалните, духовните и социалните процеси, свързани с различните етапи в процеса на промяна.

2) могат

• да анализират ролята на УРЧР за развитие на реалистично-скептичен подход към трансформационните интервенции, като организационно развитие, ре-инженеринг на бизнес процесите и управление чрез "тотално качество";

• да правят разлика между промяна, извършвана като “каприз на модата”, и такава, която добавя истинска стойност и е устойчива във времето;

• да дискутират и критично оценяват връзките между процесите на промяна, предизвикани от технологиите и техните човешки измерения;

• да оценяват успехите, неуспехите и риска при промяна, определяне на въздействието на успеха или неуспеха върху бъдещите процеси на промяна в организацията;

• да проектират и прилагат успешни проекти за управление на промяната в организациите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат формирано разбиране и познания за ефективно управление, разбирания върху основните понятия от теорията за управлението на човешките ресурси, умения по български език за правилно писане на управленски документи и компютърни умения за работа с текстообработващи програми и Internet.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Банчева, Е. Управление на промяната, УМ-НБУ, 2009, ISBN 978-954-535-584-4

Допълнителна литература:

Kotter, J. (1995) Leading Change: Why Transformation Efforts Fall, Harvard Business Review, March – April.

Kotter, J. (1996) Leading Change, Harvard Business School Press.

Lewin, R. and Regine, B. (1999) The Soul at Work: Unleashing the power of complexity science for business success, Orion Business.

Lockitt, W. (2004) Change Management, 3T Productions.

Lucas, A. (1999) Six fallacies that stifle change – and how to overcome them. American Association for Higher Education Bulletin November 1999.

Mink, O. et al (1991) Open Organisations, 2nd edition. Catapult press.

Olson, E.E. and Eoyang, G.H. (2001) Facilitating Organizational Change: Lessons from Complexity Science, Jossey-Bass/Pfeiffer.

Orlikowski, W. (1996) Improving organisational transformation over time: a situated change perspective, Information Systems Research, 7(1), p. 63 -92.

Pettigrew, (2002) Handbook of strategy and management / Ed. by Andrew Pettigrew, Howard Thomas, Richard Whittington Published: London: Sage Publications, 2002

Pennington, G. (2003) Guidelines for Promoting and Facilitating Change. LTSN Generic Centre

Pfeffer, J. and Sutton, R. (2000) The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action. San Francisco: Berrett-Koehler Publications.

Rogers, E.M. (2003) Diffusion of Innovations. New York: Free Press.

Salmon, G. (1996) (2005) Flying not flapping: a strategic framework for e-learning and pedagogical innovation in higher education institutions. ALT-J, 13(3), 201 – 218.

Stacey, R. (1996) Strategic Management and Organisational Dynamics. 2nd Ed, London, Pitman.

Weick, K.E. and Quinn, R.E. (1999) Organizational Change and development. Annual Review of Psychology, 50 p.361 – 86.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на писмените задачи през семестъра и участие в дискусия или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на УМ-НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – писмена задача и практически курсов проект предаден в MOODLE УМ - НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.