MHRB311D Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конферентни семинари.

Курсът е насочен към издигане на знанията и уменията на студентите от програмата, при реализирането им в международна стреда. Като такъв, той е не толкова тясно функционален, колкото хоризонтален. Реализира се освен с материалите и ресурсите онлайн с дискусии на множество ситуации и изискваното вземане на решения в международен план. Представянията по групи от страна на студентите са концентрирани към групиране на най-срещани практики в тяхната дейност, а при среща с гост лектор чужденец и на случаят на работещ в България фирма с чуждо участие. В дисциплината се правят множество препратки в практиката на консултирането като на мултинационални корпорации, така и на български малки и средни от чужденци.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Преподавател(и):

проф. Милен Балтов  д-р
доц. Стела Балтова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Характеристиките на структурите и функциите на управлението в международна среда

• Спецификата и контрола в управлението на културното многообразие

• Влияние на националните различия върху ресурсно осигуряване на работна ръка

• Подходите в международните възнаграждения

• Стратегиите за международно развитие на човешките ресурси

• Областите от значение за многонационалните компании

2) могат:

• Да сравняват практиките на назначаване зад граница на служители

• Да преценяват етапите и признаците на културния шок зад граница

• Да реферират към трудовите отношения и Европейския съюз

• Оценяват предимствата на формите на международни споразумения за предоставяне на познания


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Техниките и стратегиите на управлението на човешките ресурси

• Управленските фукнции и структури

• Процесите на вземане на решения

• Спецификата на междукултурните отношенияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Балтов, М., Международни аспекти на развитието на човешките ресурси, Ресурсна книга за дистанционен курс в магистърска степен HRM 102, специалност Управление на човешките ресурси, Училище по мениджмънт – Нов български университет, София, 2009 г.

2. Балтова, С., Глобализация на бизнеса, Учебно пособие за магистърската програма „Управление и развитие на човешките ресурси“ , С., Училище по мениджмънт, НБУ, 2009, ISBN 978-954-535-561-5, 2009

3. Василева, А. Международен бизнес и глобализация, Нова българска медийна група холдинг, София, 2010 г.

4. Хофстеде, Х., Култури и организации – софтуер на ума, Класика и стил, София, 2001 г.

5. Baltov, M., International Aspects of HR Development, Developed for the MSc in Human Resource Management, SM – NBU, 2009.

6. Baltova, S., Globalisation of the Business, Developed for the MSc in Human Resource Management, SM – NBU, ISBN 978-954-535-589-9., 2009.

Допълнителна литература

1. Генов, Ю., Защо толкова малко успяваме, Абагар, Велико Търново, 2004 г.

2. Ким Ч., Р. Моборньо, Стратегията Син Океан, Локус, София, 2006 г.

Колектив, Наръчник по управление на човешките ресурси, Труд и право, София, 2002 г.

3. Минков, М., Защо сме различни – междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса, Класика и стил, София, 2002 г.

4. Симон, П., Практически наръчник за работа по проекти, Бит и техника, София, 2006 г.

5. Стегър, М., Глобализацията, Захари Стоянов, София, 2005 г.

6. Цветков, Цв., Външноикoномическа дейност, Тилиа, София, 1998 г.

7. Харизанова, М., Н. Миронова, Д. Бояджиев, Управление на човешките ресурси - Инвестиция в бъдещето. Управление на човешките ресурси – Тренинг, Авангард Прима, София, 2006 г.

8. Adler, Nancy J., International Dimensions of Organisational Behavior, Wordsworth, Belmond, 1991.

9. Bartlett, Ch., Sumantra Ghoshal, Managing Across Borders, The Transnational Solution, MeansBusiness, 2000.

10. Daniels, J., L. Radebaugh, D. Sullivan, International Business: Environments and Operations, Prentice Hall; 11 edition, 2005.

11. McCormick, Robert, Learning & Knowledge, The Open University, Milton Keynes, 1998

12. Rosant, J & Ewing, J, 2002 "The Bosses revolt" in "Newsweek", 4.2.2002.

13. Wells, L.T., Jr. and R. Vernon, Economic Environment of International Business, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1991.

Средства за оценяване:

Студентите могат да избират между текуща оценка или писмен изпит, които се базират на тест със следните компоненти и тежести:

• Затворени въпроси – изискващи знания: 55% тежест

• Комбинирани въпроси – затворени с обосновка на отговора и изискващи примери – 30%

• Мини ситуация – изискваща решения с препратка към учебния материал – 15%