MBAM225D Лятна школа: Маркетинг мениджмънт

Анотация:

Лятна школа: Маркетинг мениджмънт, цели да разшири практическото поле на обучение в МП Маркетинг мениджмънт като даде възможност на студентите да участват в реализирането и школата посредством свои научни и изследователски разработки.

Студентите ще се срещнат с бизнес казуси и тяхната практическа реализация.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат на практика познания за реалното осъществяване на маркетинговите процеси.

След участието си в Лятна школа: Маркетинг мениджмънт студентите ще са усъвършенствали своите умения свързани с аспектите на приложния маркетинг мениджмънт и ще приложат на практика своите изследователски умения.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Управление на маркетинга;

• Приложни характеристики на маркетинг мениджмънта.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2.Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

3.Дибб, С. Практическоеруководство по сегментированиярынка. “Питер”, 2001.

4.Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

5.Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

6.Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

7.Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

8.Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

9.Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

10.Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

11.Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

12.Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

13.Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

14.Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

15.Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

16.Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.

17.Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, “Класика и стил”, 2000.

18.Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.